วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผอ.สทบ. ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ติดตามโครงการ “ความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่” และเยี่ยมชมโครงการ “น้ำดื่มเพื่อชุมชน”

ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เน้นให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านนโยบาย Local Economy จากนี้ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะเน้นพัฒนาคุณภาพสมาชิก ทั้งการผลิต การสร้างรายได้และลดรายจ่าย การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศได้เองวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น.
นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กทบ.  ประกอบด้วย นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ, นายเจริญ ตระการฤทธิ์, นายสมนึก สุกอร่าม, นายสุรชาติ กันนิ่ม และ นายนพพล ชัยชนะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ 16 จังหวัด พร้อมมอบนโยบายแนวทางโครงการความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่” โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี, นายโยธิน ภัทรปิติตานนท์ นายก อบต.พุเตย, นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี, นายสมยงค์ จ้อยทอง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านภาคเหนือ, นางสาววรัญญา มินิพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จ.พิษณุโลก, นายประจวบ นาคเทียน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จ.เพชรบูรณ์, นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จ.พิจิตร, นายฉัตรชัย ปลิวมา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จ.นครสวรรค์, นายชวลิต จารุทรรศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายชำนาญ ขวัญอ่อน ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ 8 จ.เพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ 8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. กล่าวว่า “โครงการนี้ทำให้เกิดการเสริมสร้างรายได้ให้มากขึ้น ลดรายจ่ายให้น้อยลง ให้แก่พี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ โดยการซื้อขายสินค้าระหว่างกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน  ในวันนี้มีกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด ให้ความสนใจเข้าร่วมการซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี  ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา อ่างทอง เพชรบุรี พัทลุง และหนองบัวลำภู โดยได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยเป็นสินค้าที่เราทุกคนต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว นอกจากจะช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นแล้ว ยังถือว่าเป็นหลักประกันชั้นดีว่าครอบครัวของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกแห่ง จะมีอาหารกินแบบไม่มีขัดสน เพราะแม้สินค้าบางตัวเราจะผลิตเองไม่ได้ แต่เราสามารถจะซื้อหาหรือแลกเปลี่ยนกับกองทุนอื่นๆ ที่เขามีสินค้าที่เราต้องการได้ และกลายเป็นว่าการดำเนินการในลักษณะนี้ เป็นมากกว่าการทำให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้าเกิดความตื่นตัวและกลายเป็นความเข้มแข็ง เพราะถือเป็นการสร้างหลักประกันทั้งด้านความมั่นคงและด้านอาหารให้แก่พี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในครอบครัวอีกด้วย”

"นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่กองทุนหมู่บ้านได้มีแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองระหว่างสองกองทุนฯ ด้วยกันเองมานานแล้ว ทั้งนี้ เมื่อปัญหาไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง สทบ. จะเร่งขยายผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้แลกเปลี่ยนสินค้า ของดีในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกในแต่ละชุมชนได้ซื้อสินค้าราคาถูกเป็นการลดรายจ่ายให้กับสมาชิกได้อีกทางหนึ่งด้วย" ผอ.สทบ. กล่าวทิ้งท้าย

และต่อมาเวลา 14.00 น. นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สทบ. เยี่ยมชม โครงการผลิตน้ำดื่มชุมชนของกองทุนหมู่บ้านหนองชุมแสงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโรงงานน้ำดื่มชุมชน เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐาน ซึ่งจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านหนองชุมแสงและหมู่บ้านใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนเกิดทุนหมุนเวียนและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมี พ.ต.อ.วิรัช ครบุรี ผกก.สภ.บึงสามพัน ให้การดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่

โดยในงานนี้มี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน, นางสาวนฤมล กฤติวาณิชย์ พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน, สิบเอกกฤษฎา ขำสว่าง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์, นางสาวพัสดา คำสุนทร ปลัด อบต.หนองแจง, นายวันเพ็ญ ประเสริฐศิลป์ กำนันตำบลหนองแจง, นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย/เจ้าของไร่ชนิกา จังหวัดเพชรบูรณ์ และนายณรงค์ สร้อยวิเชียร ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านหนองชุมแสงฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานการดำเนินโครงการดังกล่าว
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ