วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดประกวด “ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”


กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมด้านความซื่อสัตย์ พร้อมจัดประกวด “ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นประธานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษารวม 6 แสนบาท

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงฯมีนโยบายหลักในการนำหลักธรรมาภิบาลมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคประชาชนและเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่1 (พ.ศ. 2560–2564) กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กร อันจะเป็นต้นแบบในการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป พร้อมจัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ส่งผลงานคลิปวิดีโอการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าประกวด ซึ่งจะเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริตและร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สำหรับปีนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันต่อต้านการทุจริต ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ และสร้างจุดยืนในการร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกรักปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ร่วมสืบสานเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ ให้คงอยู่

ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อันดับ 3 และรางวัลชมเชยจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท,  40,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ

สำหรับการแสดงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้าย เผยแพร่การแสดงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไปยังเยาวชนและประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th  หรือ www.trueplookpanya.com และส่งเอกสารการสมัครและคลิปการแสดงไปยังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ทางอีเมล์ ppyactivities@trueplookpanya.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563@สื่อช่อสะอาด
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ