วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - รองพ่อเมืองอุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรม "ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน" ธนาคารออมสินภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายสหวิซ อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม "ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน" พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะของโครงการ "ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 7
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ธนาคารออมสินโดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มอบนโยบายดำเนินการจัด
กิจกรรมโครงการ "ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ"
ครั้งนี้ ธนาคารออมสินภาค 7 นำโดย นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7
ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นางสาวหัตฤาภรณ์ เสาร์เรือน ดำเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ "ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ" ภายในงาน ออมสินสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สู่ชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่เสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะด้านงานช่าง
งานฝีมือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยได้รับกรสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ทางด้านการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ และธนาคารออมสิน สนับสนุนเรื่องงบประมาณและ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานหลัก และเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม
โครงการฯ ภายในงานได้เปิดหลักสูตรเพื่อสอนให้กับประชาชนผู้สนใจเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบ ด้วย หลักสูตรซ่างตัดผมชาย หลักสูตรทำขนมไทยยอดนิยม และ หลักสูตรการทำดอกไม้
จากธนบัตร
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของธนาคารออมสินในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สนับสนุนแหล่งเงินทุน
เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต 


เอนก ธรรมใจ 
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ