วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

Oo อิตาเลียนไทย เรียกร้อง กปน. แจงกรณี กอร.ตีความคำอุทธรณ์ขยายโรงน้ำมหาสวัสดิ์ฟังขึ้น ข้องใจไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมประปา oO
      จากการเปิดเผยของนายดนัย ภูมิวัฒน์ รองประธานบริหารกลุ่มงานระบบจ่ายน้ำและสาธารณูปโภค บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ กค (กอร)0405.5/1 4496 แจ้งผลการอุทธรณ์กรณี
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ กปน. และเอกสารรายชื่อผู้ชนะประมูลงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (c-bidding) มายังผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ กปน. โดยระบุว่า การอุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อและจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีดังกล่าวนี้ ทาง-ITD ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลในครั้งนี้อย่างถูกต้อง จึงมีความข้องใจการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ เพราะไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมประปา ดังนั้น จึงกำลังพิจารณาว่า อาจจำเป็นที่ต้องใช้สิทธิ์ในการร้องให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าเป็นการใช้ดุลพนิจ โดยไม่สุจริต จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทเพราะ อาจจะเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้แบบมีนัยสำคัญ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.60
" ทั้งนี้ เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ข้อ 2.1 การประปานครหลวง กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่องสร้างระบบตกตะกอนและ ระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาพร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อย กว่า 300,000,000 บาท ซึ่งตามเงื่อนไขนี้ไม่สามารตีความทางภายาหรือทางเสี่ยงคำได้ เนื่องจากเป็นหลักสากลใช้กันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และ ทางบริษัทยังเชื่ออีกว่า ทุกบริษัททาเข้ายื่นเสนอราคา มีความรู้ด้านวิศวกรรมประปาอย่างสูง ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ คำวินิจฉัยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปาหรือไม่ ที่ผู้ใช้ดุลยพินิจอาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะไม่รู้และไม่เข้าใจ ระบบการผลิตน้ำประปา ไปตีความเรื่องน้ำสูญเสียและทำให้สังคมเข้าใจผิด เกิดการบิดเบือนข้อเทจริง"
สำหรับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ITD มีข้อสังเกต ดังนี้
1. ระบบผลิตน้ำประปาตามข้อกำหนดการประปานครหลวง ต้องไม่รวมน้ำสูญเสียไม่ใช่ดุลยพินิจ แต่เป็นหลักวิศวกรรมประปาที่สำคัญ ด้วยประเทศไทยพัฒนามามากแล้ว ไม่ใช่ต้องเทียบเคียงหรือ สมมุติเอาเองว่า กำหนดให้ครบ เพราะองค์ความรู้นี้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
2. หากดูตามหลักวิศวกรรมประปา ทางการประปานครหลวง ไม่ได้ใช้ ดุลยพินิจที่ผิดพลาด แต่ใช้หลักวิศวกรรมประปาที่เป็นมาตรฐานทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ตามข้อกำหนดTOR ข้อ2.1! การประปานครหลวงกำหนดให้ผู้อื่นข้อเสนอต้องมีผลงาน ก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้องขนาดไม่น้อยกว่า 1 00,000ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน วงเงิน ไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาทนั้น ถูกต้องโดยไม่ต้องตีความและบริษัทที่ยื่นเสนอทุกราย ก็มีความเชี่ยวชาญในระบบผลิตประปา และรู้โดยสามัญสานึกอยู่แล้วว่า หลักวิศวกรรมประปาที่ถูกต้องคืออะไร
3. ถ้าเอกสารคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สามารถใช้เป็นมาตราอ้างอิงได้ในอนาคตว่า ระบบผลิตน้ำประปารวมน้ำสูญเสียนั้น หมายความว่า งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันผู้รับเหมาที่ได้งานนี้สามารถใช้เอกสาร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการต่อรองในชั้นศาล เพราะว่า น้ำสูญเสีย คือข้อกำหนดรวมในระบบผลิตน้ำประปา ไม่เท่ากับว่า การประปานครหลวง จะต้องรับงานก่อสร้าง ที่ผลิตน้ำประปา ออกมาเป็นน้ำคลองให้ประชาชนใช้กัน ใช่หรือไม่
4. ขอให้การประปานครหลวงใช้ดุลยพินิจ ให้ถูกต้อง ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้กล่าวไว้ อย่าทำให้การประปานครหลวง ต้องเสียหายมิฉะนั้นแล้ว ประชาชนจะไม่ได้น้ำประปามาใช้ 
5. โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ และแบบที่ออกมานั้น เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากจึงต้องใช้ผู้ชำนาญการ ไม่ใช่งานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งทาง ITD มีความพร้อมทุกด้าน
6. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทบทวนมติแก้ไขใหม่ ให้ถูกต้องอย่าใช้ดุลยพินิจที่ขัดต่อหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน ที่คงไว้ซึ่งความถูกต้อง 
7. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริตโดยรอบคอบ และควรเชิญการประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อมาร่วมแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้
ITD ขอเรียกร้องให้ กปน. ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การยืนอุทธรณ์นั้น กปน.ได้ทำเอกสารชี้แจงไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องกรบถ้วน ตามหลักวิศวกรรมประปาเพื่อประกอบการพิจารณาโดยสุจริตอย่างแท้จริงเพราะโครงขนาดใหญ่ของประเทศ ต้องมีเจ้าหน้าที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเข้ากระบวนการจัดซื้อทุกขั้นตอน แต่อาจจะยกเว้นขั้นตอนส่งเอกสารตอบข้ออุทธรณ์ ไปกรมบัญชีกลาง หรือไม่ เพื่อเอื้อให้บริษัททั้งสองรายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอราคา สามารถผ่านได้หรือมีมือที่มองไม่เห็นในขั้นตอนนี้อย่างไร เพราะมีข่าวต่างๆ ออกมาก่อน จะมีเอกสารจริงประกาศ และมีการให้ข่าวในทางลบกับผู้ชนะการประกวดรากา ITD ซึ่งเสมือนเป็นการฟอกขาวให้ก่อนหรือไม่ เพื่อสังคมเบียงประเด็นในข้อสงสัยว่า หลักวิศวกรรมประปาที่เป็นหลักมาตรฐาน สามารถเลี่ยงคำได้หรือไม่อย่างไร
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ