วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

00 กปน.ลุ้นตัดสินให้ใครได้สัมปทานโรงกรองน้ำ 6,500 ล้านบาท00 
       การประมูลงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำทีโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 6,500 ล้านบาท อยู่ระหว่างที่ กปน.พิจารณาใครจะเป็นผู้ได้รับงาน เน้นผู้ได้รับงานต้องดำเนินการตามหลักวิศวกรรมประปา
         แหล่งข่าวการประปานครหลวงระบุ กรณีที่บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง ผู้ร้องอุทธรณ์ ได้มีหนังสือ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอร่างข้อคิดเห็นร่าง TOR  ข้อ 11 ข้อความ “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตระกอนและระบบกรองน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในสัญญาเดียวกัน”นั้น หากคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วเท่ากับ 4,166.67ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาด4,000ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานของหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปาและเมื่อคำนวณเป็นวันแล้วมีจำนวนระบบผลิตการผลิตที่ใกล้เคียงกันกับ100,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นจึงควรกำหนดเพิ่มเติมโดยใช้คำว่า”หรือ4,000ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง” จะชี้ให้เห็นว่า       
  ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบมาตรฐานของหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปาดีและได้มีการส่งเอกสารเสนอร่างข้อคิดเห็นไปที่การประปานครหลวงเมื่อวันที่25ตุลาคม2564นั่นเท่ากับว่าผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้นในเรื่องนี้ มาตรฐานวิศกรรมประปา ซึ่งเท่ากับว่าหนังสือ กค(กอร)0405.5/14496แจ้งผลอุทธรณ์ ไม่ถูกต้องผิดหลักวิศวกรรมประปาและผิดพลาดในการวินิจฉัยอย่างร้ายแรงใช่หรือไม่ โดยอ้างว่า“การประปานครหลวงมิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่แจ้งว่า กำลังการผลิตสุทธิควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออกเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น”
           แหล่งข่าวจากการประปานครหลวงชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประปานครหลวงมีหนังสือ        ที่ มท 5450-3-1.2/33514 ลงวันที่  29  ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสว้สดิ์ขนาด800,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้องสัญญาGE-MS5/6-9 ถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้างจำกัด                 ‘การประปานครหลวงได้พิจารณาความคิดเห็นต่อร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สัญญาGE-MS5/6-9อย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าควรคงร่างประกาศ’ ซึ่งเป็นการชี้ชัดเลยว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบตั้งแต่ประกาศร่างประชาพิจารณ์แล้วว่ามาตรฐานของหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปาที่บริษัทวงษ์สยามก่อสร้างเสนอปรับ100,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันไม่รวมน้ำสูญเสีย สรุปผลการพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสัญญาGE-MS5/6-9 “ไม่ปรับปรุงเนื่องจากการกำหนดขนาดของระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ตามที่ กปน.ใช้อยู่ในสัญญานี้ได้กำหนดในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นจึงกำหนดผลงานเป็นร้อยละของขนาดกำลังการผลิตน้ำประปาที่จะก่อสร้างซี่งขนาดผลงานที่กำหนดคิดเป็นผลงานเพียง12.5% ของความสามารถในการผลิตน้ำของโครงการนี้”
        “ขณะนี้การประปานครหลวงกำลังดำเนินการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการแต่ละท่านยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ โดยการพิจารณาคงต้องมุ่งเน้นตามหลักวิศวกรรมประปา               เป็นสำคัญ” แหล่งข่าวระบุ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ