วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มรส. จับมือ สสจ.สฎ. ผลิตนักโภชนาการ - บุคลากรทางสาธารณสุข เสริมพลังสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนเป็นสุข
------------------------------------------
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จับมือสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.) ร่วมผลิตบัณฑิตทางด้าน สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นบุคลากรทางสาธารณสุข และนักสุขาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามสมรรถนะชั้นปี และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย สุขภาพของคนทำงาน และการจัดการ-ควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนตามแนววิถีอยู่เป็นสุข โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจากหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการจัดการสหกิจศึกษาและเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและโภชนาการให้มีศักยภาพสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาวะโภชนาการมีความสำคัญที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี ก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสมวัย 
.
นอกจากนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาได้พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนตามแนววิถีอยู่เป็นสุข (Well-Being) ตลอดการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร รวมทั้งการสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยการขับเคลื่อนภายใต้หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

-----------------------------------------

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ /ถ่ายภาพ
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ /ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/177682502753314/posts/1384725748715644/โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ