วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยท ระดับประเทศ  วันที่11กค 65
เรื่องการเก็บค่าบริการตลาดกลางยางพารา
จากทางกยท ใด้กำหนดเก็บค่าบริการตลาดยางพาราทั่วประเทศแต่เนื่องจากปัจุบันราคายางตกต่ำลงแต่ทางกยทใด้จัดเก็บค่าบริการจากผู้ซื้อยางจากตลาดกลาง5สตางค์/กกและจากเกษตรกรที่เข้าโครงการชลอการขายยางอีก5สตางค์/กกรวมเป็น10สตางค์/กกซึ่งเงินนี้สรุปแล้วก็หักจากเกษตรกรทั้งหมดเรื่องดังกล่าวทางบรอดใด้ตั้งคณะทำงานเข้าพิจารณาที่ประชุมมัความเห็นว่าการเก็บเงินดังกล่าวเป็นการเก็บเงินที่ซ้ำซ้อนกับการเก็บcessจากการส่งออก2บาท/กกเพราะในการจัดตั้งตลาดกลางนางสมัยรมว โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์ใด้มีนโยบายใว้ให้ตลาดกลางยางเป็นการบริการเกษตรกรโดยตรงในการซื้อขายยางดังนั้นกยท ก็ควรที่จะทำตามนโยบายที่วางใว้เพราะประเทศไทยเก็บเงินจากเกษตรกรสูงทั่สุดในโลกอยู่แล้วมีแต่มาเลเท่านั้นที่เก็บcess1.40บาท/กกนอกนั้นใม่มีใครเก็บcessเลยดังนั้นที่ประชุมจึวมีมติให้คณะทำงานไปทบทวนให้ดีอีกครั้ง
เรื่องโครงการระบบซื้อขายยางstr20ของสถาบันเกษตรกรกับผ๓้ใช้ยางต่างประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตย่งเป็นอะนดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่พศ2534แต่ตลาดยางกลับตกอยู่ตลาดล่วงหน้าโดยใม่มัการซื้อจริงขายจริงให้กับผู้ใชเนางโดยตรงซึ้งก่วาจะถึงมือผู้ใช้ก็ผ่าหลายขั้นตอนดังนั้นทางสมาคมวิชาการยางและถุงมือยางจึงมัแนวความคิดที่จะลัดขั้นตอนโดยขายให้กับผู้ใช้ยางโดยตรงซึ่งสมาคมรับเป็นแกนกลางประสานทุกฝ่ายโดยมีแนวความคิดที่จะให้โรงผลิตยางstr20ของกยทใก้มีความพร้อวที่จะซื้อยางกเอนถ้วยจากเกษตรกรมาผลิตยางstr20เพื่อส่งออกโดยผ่านสมาคมวิชาการยางเพียงเจ้าเดียวซึ่งจะทำให้ใก้ราคาโดยตรงและทางผู้ใช้ยางก็จะใด้ของที่มีคุณภาพจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น 
แนวทางการจ่ายปุ๋ยปลูกแทนตามมาตรา49(2)ปีงบประมาณ2565
ที่ประชุมใด้มีมติตามมติของบรอดที่จะจัดหาปุ๋ยในกรณีพิเศษเพื่อให้ทันต้นเดิอนสิงหาคม2565ซึ่งผมในฐานะที่เข้าร่วมประชุมใด้มีข้อสังเกตุว่าในกรณีที่ทางกยทจะจัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยางควรกำหนดคุณสมบัติของปุ๋ยให้ชัดเจนและควรทีจะประกาศเปิดเผยให้มีการแข่งขันประมูลเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่ายเพราะควรให้เกษตรกรใด้รับประโยชนน์สูง สุดแต่กยทกลับกลัวใม่ทันฤดูการจึงใช้วิธีคัดเลือกแทนซึ่งในมุมมองของสังคมเงิน800ล้านเศษเป็นเงินที่มากและเป็นเงินcessของเกษตรกรตามมาตรา49(2)ดังนั้นกรรมการเครือข่ายจึงตั้งข้อสังเกตุเพื่อความโปร่งใสอย่าใด้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรและในการจัดซื้อในครั้งนี้หมิ่นเหม่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาระดับล่างมากเพราะกรรมการตรวจรับจะต้องระมัดระวังให้มากถ้าเกิดปัญหาสูตรปุ๋ยใม่ตรงตามสัญญาและเกษตรกรใด้รับปุ๋ยใมเต็มสูตร(เพราะปุ๋ยขาดตลาดและแพง)เกษตรกรนำตัวอย่างไปเข้าแลปเพื่อตรวจสอบถ้าใม่เป็นไปตามสูตรก็จะเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาอย่างแน่นอน กรรมก็จะตกอยู่เจ้าหนเาที่ตรวจรับเพราะเรื่องทุจริตปุ๋ยเคยมีการร้องเรียนในการทุจริตกันมาแล้วทั่จังหวัดพัทลุงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องถูกออกจากงานถึง6คนซึ่งเป็นตัวอย่างมาแล้วขอเติอนใว้ก่อน
สนับสนุนโดย
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ