วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ป.ป.ส. ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี To Be Number One

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ส. ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี 
To Be Number One 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 


กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมขอพระราชทานถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
โดยในปี 2565 นี้ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 20 
มีผลงานอันประจักษ์ชัด 

ในการพัฒนาเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บังเกิดผลให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะองค์ประธานโครงการฯ ทรงประกอบ พระกรณียกิจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และมีพระหฤทัยมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่สังคมไทย 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สำนักงาน ป.ป.ส. 

โดยนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ขอพระราชทานถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 


โดยดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ การรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้เยาวชนและสังคมไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า  สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26  มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด สำหรับปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทูลเกล้าถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณฯ เพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 


ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเด็ก เยาวชน และพสกนิกรชาวไทยในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างเป็นที่ประจักษ์ สร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ