วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - พ่อเมืองพิชัยประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง  นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์                             โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายเยาวชน TO BE NUMBER ONE ตำบลคอรุม อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 60 คน ตัวแทนเยาวชนหมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 12 หมู่บ้านในเขตตำบลคอรุม ภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จำนวน 28 คน มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ 1.เพื่อรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตตำบลคอรุมให้ร่วมคิด ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ 2.เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการดำเนินงานต้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง ตามความสามารถร้อง  เล่น เต้น รำ กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆ  ตามศักยภาพของตน ตามแนวคิด เด็กคิด เด็กทำ  ผู้ใหญ่หนุน     
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลคอรุม เป็น1ได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลคอรุม รพ.สต.ทั้ง 2 พื้นที่ กองสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองสวัสดิการร่วมสังเกตุการณ์ เตรียมบูรณาการงานสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ