วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด...ขับเคลื่อน อบต.เพื่อให้เกิดความชัดเจนคล่องตัว และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายพิชิต หอมพุ่ง ประธานชมรมนายกฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมนายกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 129 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ซึ่งจัดในรูปแบบของการสัมมนา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและหารือถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้อภิปรายให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ อีกทั้งได้จัดให้มีการรับฟังและแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา อีกด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนคล่องตัว และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน     
         นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ ด้านการศึกษา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงสิทธิ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกมิติ ตั้งแต่ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
         ด้าน นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ถือเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเอามติในที่ประชุมไปดำเนินการและนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชน ต่อไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนร้อยเอ็ดออนไลน์รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ