วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC)” รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) พร้อมทั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ อาคารรับรองเกษะโกมล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทยในภาคผลิต การค้าและการส่งออกรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนกฎเกณฑ์การกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้อง พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว จึงเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 6 องค์กร ดังนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประขาชน, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, คณะทำงาน กกร. ด้านพลังงาน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100), สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอากาศ และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร "การบริหารจัดการการเปลี่ยน ผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Energy Transition & Climate Change Management (ETC)" เพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งกันทางการค้าในตลาดโลกต่อไป ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 ไปแล้วเป็นจำนวน 48 ท่าน และรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 ท่าน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน”

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “สืบเนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ทำให้กติกาการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีผลให้ประเทศไทยต้องประกาศเจตนารมย์ อันสอดคล้องกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 การประกาศนี้ส่งผลต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานทางด้านพลังงานที่จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานหลักจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป”

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักในพัฒนาบุคลากร นักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย ภาครัฐ และเอกชน ในด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยเจตนารมย์ข้างตัน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้ง 6 หน่วยงาน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงานในระดับปริญญาโท "หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน" ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ดังเช่นที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" นี้” รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ กล่าว

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ