วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
* มาตรา 97 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
*มาตรา 97(3) 
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง 1 แต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา 90 วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ 30 วัน
*มาตรา 102 เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วันนับจากวันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
  *มาตรา 103 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
    การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาและให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน
   ภายใน 5 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ
   วันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
      .............
งบประมาณปี 2566 รวมทั้งสิ้น  
   3,185 ,000,000 บาท
เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนคนไทยจึงควรร่วมกันติดตามและตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นประชาชนควรมีส่วนร่วมเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 
*มาตรา 43 และมาตราอื่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.
    ....รวบรวมโดย...
     อ.วิชิต  ดิษฐประสพ
(ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8)
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)เลขที่ 163/75 หมู่บ้านซื่อตรงเสนาถนนเสนานิคม 1 ซอย 15 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-561-4502 
มือถือID line 064-516-6794
 มือถือ ID LINE 090-917-3259
   วันที่ 12 ตุลาคม 2565
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ