วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตั้ง “วิทวัส ชัยภาคภูมิ” นั่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติแต่งตั้งให้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คนที่ 4 ต่อจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เริ่มปฏิบัติงานกับสถาบันพระปกเกล้าในตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงานเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ในระหว่างปี 2554 – 2565 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สภาสถาบันพระปกเกล้าได้มีมติแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นที่จะนำสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ

ด้วยวิสัยทัศน์ “สานต่อนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการ ชั้นนำ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นการ พัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคมและเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง เพื่อความยั่งยืนใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ