วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ,ศ,๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ศาลาพุทธสถาน วัด พระบาทมิ่งเมือง อ,เมือง จ.แพร่ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นประธานเปิดประชุมประจำปี คณะกรรมการและสมาชิกพุทธสมาคม จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
      
      มีท่านพระครูวิจิตรธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้นและเจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์บุญประธานวัฒนธรรมอำเภอวังชิ้น,พระครูเมธีชิรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดดอยเล็ง ฝายสงฆ์ มีคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นมัคธายกวัด ไววัจกรวัดทุกวัดทั่วจังหวัดแพร่(๘ อำเภอ)รวม ๑๔๗ คน   
      เนื่องจากว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทางประธานและคณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลงแล้ว แต่ยังไม่มีการประชุมคัดเลือกแต่งตั้ง เพราะอยู่ใน่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม
     วันนี้(๒๑ ก.พ.๖๖)ทางพระเดชพระคุณเจ้าพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัด จึงได้นัดหมาย คณะดังกล่าวมาประชุมเพื่อพิจารณาร่าง ระเบียบข้อบังคับแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับพุทธสมาคมจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อลงรับร่างแก้ไขบรรจุไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการก่อตั้งพุทธสมาคมนั้นได้ก่อตั้งมานาน ประมาณ  ๖๗ ปี มาแล้วมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
- ส่งเสริม เผยแพร่สนับสนุนและปกป้องพระพุทธศาสนา
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
- เพื่อปฎิบัติสาธารณะกุศลสนสังคมสงเคราะห์
- จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
-เพื่อเชื่อมโยงกับพุทธงสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิพระพุทธศาสนา  
     พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ทุกวันนี้สถาบัพระพุทธ
ศาสนา มีภัยเข้ามาบ่อนทำลาพระพุทธ
ศาสนาเรา ภัยของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นนั้นมี สองปัจจัยคือ เกิดจากภัยภายในและภัยภายนอก เพราะพวกเราขาดความรู้ในหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ว่าคืออะไร ทุกวันนี้พระสงฆ์ เหมือนเป็นแนวหน้าเข้าสู้รบ  สามเณรและแม่ชีเป็นฝ่ายกองหนุนด้านกำลัง พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เปรียบเหมือนเป็นผู้สนับสนุนเสบียง เพราะฉะนั้น จะต้องมีความรู้ดี มีจิตอาสา เสียสละ เพื่อส่วนรวมด้วยแรงเลื่อมใส ศรัทธา พุทธศาสนาถึงจะอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็ง ขอให้ทุกคนต้องช่วยกัน
     ต่อมาถึงวาระเลือกตั้ง นายกสมาคม อุปนายกฯและคณะกรรมการ ซึ่งให้สมาชิกเสนอชื่อขึ้นมา ๕ คนพร้อมกับมีผู้รับรอง คือ 
   ๑.ร.ต.ท.ยอด  เจนป่า
    ๒.ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ
    ๓.อ.สุรกิจ ศิ
ริวาส
    ๔.อ.สว่าง วงค์แสงสี
    ๕.นายสุริยนต์ เมืองเอง
      มีสองคนขอสละสิทธิ์คือ
      อ.สว่าง วงค์แสงสีและ นายสุริยนต์ เมืองเอก
       เหลือ ๓ คนที่ต้องมีการลงคะแนนแบบเปิดเผยโดยการยกมือให้ ร.ต.ท.ยอด เจนป่า เป็นนายกสมาคมคนใหม่ ได้คะแนนเสียง ๑๑๗ คะแนน
   ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ อุปนายกคนที่ ๑ และ อ.สุรกิจ ศิริวาส เป็นอุปนายกคนที่ ๒ และเลขานุการ 
     สำหรับคณะกรรมการนั้น อาศัยอำนาจว่าที่นายกสมาคมคนใหม่ แต่งตั้งให้ทุกอำเภอ ส่งรายชื่อเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตามสัดส่วนจำนวนผู้เข้ามาร่วมประชุม เช่น อ.เมือง ๔ คน อ.สอง  ๓ คน อ.สูงเม่น ๓ คน อ.ร้องกวาง อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.ละ ๒ คน รวมนายกและอุปนายก อีก ๓ คน เป็น ๒๑ คน ของคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้ทางเจ้าคณะจังหวัดลงนามแต่งตั้ง ที่จะเข้ามาบริหารทำงานเสียสละเพื่อให้พุทธสมาคมจังหวัดแพร่ ได้เข้มแข็งเดินหน้าสานงานต่อไป
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ