วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดในการประชุมฯ ได้แก่
   1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1-2 และการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM
  2. ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การวางแผนติดตามหนี้ค้างชำระ
  3. การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566
  4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 และ 2
  5. การวางแผนการบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปฐ. ปี 2566 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2566
 6. ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
  7. ติดตามผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้าน กข.คจ.
  8. ประสานทีมปฏิบัติการฯ ทีมพีเลี้ยง ติดตามดูแลครัวเรือน TPMAP ปี 65 และบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง พร้อมทั้ง Knock knock ครัวเรือนที่ประสบปัญหาในระบบ Thai QM เพื่อบันทึกปัญหา/ความต้องการ และแนวทางแก้ไขในระบบ TPMAP Logbook ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 9. ผลการขับเคลื่อน โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โดยติดตามสนับสนุนให้ครัวเรือนที่คงเหลือในระบบ Thai QM ปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด ให้ครบทุกครัวเรือน 
  10. การดำเนินโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ในพื้นที่ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  11. การขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"              
  12. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามนโยบาลและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
  13. การรับ-ส่งรายงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดราชบุรี 
 ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด รวมพลังแห่งความจงรักภักดี นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ