วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสร้างกรอบความร่วมมือและทำข้อบันทึกการตกลง (MOU)
 กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ โรงแรมพาวีน่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดทำโครงการโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ โรงแรมพาวีน่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านสาธารณสุข แพทย์แผนไทย กัญชาเพื่อการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แทนบริษัทผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง ผู้บริหารบริษัท Envi sense และผู้บริหาร Gwellness สหคลินิก คลินิกกัญชาทางการแพทย์  มีกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การทำข้อบันทึกการตกลง (MOU) กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมหารือกรอบข้อตกความร่วมมือเป็นศูนย์วิชาการและแหล่ง      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2) การทำข้อบันทึกการตกลง (MOU) กับ บริษัท Envi sense จำกัด ในการร่วมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อรองรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 3) Gwellness สหคลินิก คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรและให้ทุนนักศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน ปีละ 5-10 ทุน และรับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา ตามบันทึกการตกลง (MOU) ที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป....
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา   สภ.เกาะช้าง      พ.ต.ต.กฤตกรณ์ กันจินะ สว.สส.สภ.เกาะช้าง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ