วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/Wlcun71T-5g
สกู๊ปข่าว.ผลิตรายการโดย
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ (ชุดที่ 5 )
เรื่อง นโยบายพรรคพลังธรรมใหม่
นโยบายออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าแปลงภายใน 4 ปี 
>ในการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มี 279 มาตราแบ่งเป็น 16 หมวด
*หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
(มาตรา 64 -มาตรา 78)

* มาตรา 72 รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และพลังงานดังต่อไปนี้.
   (1)วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 (3 )จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(4)จัดให้มีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนรวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการอื่น
  (5 )ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ารวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการ ผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

 *มาตรา 73 รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่จะช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดได้และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด 

*มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
  ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎ หมายทุกขั้นตอน
    เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป 

  " การยกร่างกฎหมายการตรากฎหมายการปรับปรุงกฎหมายต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133

  *มาตรา133 ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนและจะเสนอได้ก็แต่โดย
  (1) คณะรัฐมนตรี 
 ( 2)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
 (3)ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐทั้งนี้กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
    ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม( 2) หรือ (3) เป็นร่างพระ ราชบัญญัติ เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี
      ......................

           (คลิปข่าว ชุดที่ 5)
   นโยบาย พรรคพลังธรรมใหม่
 ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าแปลง ภายใน 4 ปี
           ......................
จัดทำสกู๊ปข่าวและดำเนินรายการโดย 
อ.วิชิต ดิษฐประสพ ผู้สื่อข่าว อาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี  ทีวีออนไลน์
* ดำเนินการตามร ะเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ผลิตและดำเนินรายการโดย
 นายวิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID Line 064-516-6794
*อาศัยเสรีภาพวิชาชีพสื่อมวลชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
       (คลิปข่าว.ชุดที่ 5)
วันที่ 24 เมษายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ