วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “พิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืน” พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 9 อำเภอ
 เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “พิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืน” ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก, โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก โดยมี นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในโครงการได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุและเครือข่ายแกนนำมีความรู้ในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่เครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองได้อีกทั้งให้ผู้สูงอายและเครือข่ายแกนนำมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณในปัจจุบัน  ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายและเครือข่ายแกนนำเข้าใจถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายในเขตพื้นที่ 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน ภายในโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยนี้ด้วย.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ