วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

“มทบ.28” ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กำลังพลของหน่วย  ปลูกจิตสำนึกการทำความดี ตามนโยบายของกองทัพบก ภายในค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ที่ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย พลตรีปริชญ์  สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ พันเอกสุจิรชัย มหาธรรม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้กับกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 28 โดยมีพระมหาปริญญา ฐิตธมฺโม วัดตรีสวัสดิ์วนาราม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นองค์บรรยายธรรม เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก รวมทั้งด้านการพัฒนาคุณธรรม กล่อมเกลาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี รวมทั้งฝึกให้กำลังพลมีจิตใจที่ผ่องใส เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีสติ รู้คิดและดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป ณ สโมสรค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
มณฑลทหารบกที่ 28 มีนโยบายในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมและอบรมจิตใจ โดยใช้หลักธรรมะเป็นแนวคิด แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างมณฑลทหารบกที่ 28 โดยหน่วยได้มีการอบรมศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

นายพรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท  NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ