วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พรรคช่วยชาติ
“ช่วยชาติ ช่วยประชา มุ่งมั่น พัฒนา ทั่วถึง เป็นธรรม”
หมายเลข 59
นโยบายพรรคช่วยชาติ
15 นโยบายพรรคช่วยชาติ แตะต้องได้และทำได้จริงเพื่อที่จะ "ช่วยชาติ มุ่งมั่นเพื่อชาติ เพื่อประชาชน" พรรคการเมืองที่ยึดมั่นปฐมบทเพื่อการคืนความสุขให้คนไทยอย่างเท่าเทียม ที่จะก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไทย ดังนี้
1. สร้างสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน รวมไทยเป็นหนึ่งไม่แบ่งแยก ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ตั้งกระทรวงศาสนาโดยรัฐต้องให้การคุ้มครอง อุปถัมภ์พุทธศาสนาและศาสนาอื่น
พรรคช่วยชาติเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นปฐมบท เพื่อเป็นการคืนความสุขให้คนไทยอย่างเท่าเทียม ด้วยนโยบายที่จะก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไทย พรรคช่วยชาติสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันรวมไทยเป็นหนึ่งไม่แบ่งแยก ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ตั้งกระทรวงศาสนาโดยรัฐต้องให้การคุ้มครอง อุปถัมภ์พุทธศาสนาและ ศาสนาอื่น
2. สร้างสังคมการมีส่วนร่วม เท่าทียมตามภูมิสังคมแบบยั่งยืนทุกเชื้อชาติ พหวัฒนธรรม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหสื่อมล้ำ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมบนภูมิรัฐตาสตร์ของแผ่นดินไทย
พรรคช่วยชาติจะสร้างสังคมการมีส่วนร่วม เท่าทียมตามภูมิสังคมแบบยั่งยืนทุกเชื้อชาติ มีพหุวัฒนธรรมร่วมกัน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม คำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันบนภูมิรัฐศาสตร์ของแผ่นดินไทย
3. เดินหน้านำประเทศก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมีไข่เพียงแค่การสร้างวาทกรรม
พรรคช่วยชาติจะเดินหน้านำประเทศก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมิใช่เพียงแค่การสร้างวาทกรรมทางการเมือง
4. กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง ให้ท้องถิ่น ชุมชนจัดการตนเองอย่างอิสระ กำหนดบทบาท ทิศทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง
พรรคช่วยชาติจะกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง ให้ท้องถิ่น และชุมชนจัดการตนเองอย่างอิสระ กำหนดบทบาท ทิศทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ด้วยตนเอง พรรคช่วยชาติจะช่วยปลดโซ่ตรวนท้องถิ่น จากพันธนาการ ระเบียบ กฎหมาย กำกับดูแล อำนาจจากรัฐรวมศูนย์ ไม่ยึดโยงกับประชาชนให้อำนาจประชาชน กำหนดอนาคตท้องถิ่นตน
5. ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางครัวโลก ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด เข้าถึงแหล่งทุน โดยผ่านวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง ยกระดับภาคการเกษตรเป็นธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
พรรคช่วยชาติจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยผ่านวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก รับการส่งเสริมเงินทุน1,000,000 บาท วิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง รับการส่งเสริมเงินทุน1,500,000 บาท วิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่ รับการส่งเสริมเงินทุน 2,000,000 บาท ยกระดับภาคการเกษตรเป็นธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
6. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัดเต็มรูปแบบ เพื่อนำประเทศสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยว เมืองพร้อมลงทุน เมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พรรคช่วยชาติจะพัฒนาศักยภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำประเทศสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  เมืองน่าท่องเที่ยว เมืองพร้อมลงทุน เมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พรรคช่วยชาติจะดำเนินโครงการต้นแบบนำร่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยว “ป่าตองโมเดล” ภูเก็ต 24 ชั่วโมง จะผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น อปท.แบบพิเศษ เพราะว่าจังหวัด “ภูเก็ต” เป็นเมืองท่องเที่ยวเพียบพร้อมด้วยศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อีกทั้งมีสนามบินนานาชาติ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดรายได้อย่างมหาศาล พร้อมกับจัดแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ “ป่าตองโมเดล” นำร่องพื้นที่พิเศษเที่ยวพักผ่อนตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย แบบเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก Wellness Word… เมืองสุขภาวะดีที่พักของคนรักษ์สุขภาพ จากทั่วโลก สนับสนุนให้มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ตอบโจทย์ของการดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ โรงพยาบาลเวลเนส บ้านเดี่ยวเวลเนสโฮม เวลเนสมาร์ทคอนโด โรงแรมเวลเนส และเวลเนสฟาร์ม ณ ภูเก็ต เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริงในโลก โดยเป้าหมายที่จะขยายสุขภาวะที่ดีไปทั่วและมุ่งมั่นที่จะก้าวไกลไปทั่วโลก
7. เรียนฟรี ๑๖ ปีอย่างมีคุณภาพ สร้างอนาคต ปลดภาระสังคม ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่เท่าเทียม
พรรคช่วยชาติจะให้ลูกหลานเยาวชนคนไทยเรียนฟรี ๑๖ ปีอย่างมีคุณภาพ สร้างอนาคต ปลดภาระสังคม ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริมการศึกษา ทางเลือกที่เท่าเทียม และจะนำ 3วิชานี้กลับคืนสู่เยาวชน ดังนี้ วิชาศีลธรรม วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
8. สร้างศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมสองชายฝั่ง (อันดามัน/อ่าวไทย) ผนวกการคมนาคมการขนส่งแห่งภูมิภาคอาเซียน (Logistic Hub)
  พรรคช่วยชาติจะส่งเสริมสนับสนุนสร้างศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมสองชายฝั่ง(อันดามัน/อ่าวไทย)ผนวกการคมนาคมการขนส่งแห่งภูมิภาค อาเซียนสู่เวทีโลก (Logistic Hub)

9. ส่งเสริมเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีพาให้เป็นมืออาชีพสู่สากล
  พรรคช่วยชาติจะช่วยส่งเสริมเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้เป็นมืออาชีพสู่สากล ช่วยสร้างเด็กเยาวชนสู่กีฬาอาชีพ “1 ตำบล 1 โค้ชกีฬา” ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ “1 ท้องถิ่น 1 อะคาเดมี่ Academy” ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดแข่งขันกีฬา “อีสปอร์ต” (E-sport) ในระดับท้องถิ่น พรรคช่วยชาติจะปกป้องชุมชนจะทำให้ยาเสพติดหมดไปจากชุมชน และช่วยป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ทุจริตหลอกลวงในโลกอินเทอร์เน็ต
๑๐. บริการสาธารณสุขที่เท่าเทียม ทั่วถึงเป็นธรรมจากครรภ์มารดาถึงวัยชรา ฟรีค่ารักษาพยาบาล เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทันสมัยในภูมิภาคอาเชียน (Medical Hub)
พรรคช่วยชาติจะให้มีการบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียม ทั่วถึงเป็นธรรมจากครรภ์มารดาถึงวัยชรา สนับสนุนให้มีค่าแรกเกิด 1,200 บาท(6เดือน) สนับสนุนให้ค่าจัดการศพ 10,000บาทต่อศพ ฟรีค่ารักษาพยาบาล เป็นการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน (Medical Hub)
11.บริหารจัดการน้ำตัวยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สนองพระปณิธานเดินตามรอยพ่อควบคู่กับปรัชญาโคกหนองนา แก้แล้ง แก้จน สร้างทุนทางสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พรรคช่วยชาติจะบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากช่วยแก้น้ำท่วม น้ำแล้งได้ สนองพระปณิธานเดินตามรอยพ่อควบคู่กับปรัชญาโคกหนองนา ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางแก้แล้งและแก้จนให้กับประชาชนได้ 
12. ธนาคารชุมชน (ธนาคารความดี) ตำบลละ 1 ล้านบาท ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน บริหารจัดการด้วยตนเองด้วยศักยภาพของคนในชุมชน
พรรคช่วยชาติสร้างทุนทางสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยธนาคารชุมชน (ธนาคารความดี) ตำบลละ 10 ล้านบาท ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริหารจัดการด้วยตนเองด้วยศักยภาพของคนในชุมชน 
13. กองทุนซราภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
พรรคช่วยชาติสนับสนุนกองทุนชราภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 9,500 บาท รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ จัดการสนับสนุนบำนาญถ้วนหน้า 3,500 บาท
14. ให้มีสวัสดิการและค่ตอบแทนที่เพียงพอแก่จิตอาสาทั่วประเทศทั้ง อปพร. . อสม. อื่นๆ ฯลฯ
การจัดตั้งสวัสดิการให้กับสมาชิกอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและอาสาอื่นๆ สามารถทำได้ ให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เพียงพอแก่จิตอาสาทั่วประเทศทั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร), อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม),อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม) และอื่นๆ ฯลฯ 1,500 บาท
15. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม บำชุมชน ตลาดคาร์บอนเครดิต การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชน
พรรคช่วยชาติจะช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ป่าชุมชน ตลาดคาร์บอนเครดิต การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชน นโยบายของพรรคช่วยชาติในด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยพัฒนาฟื้นฟูป่าชุมชนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นลดค่าใช้จ่าย (food bank) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนป่าชุมชนและป่าที่เกษตรกรปลูกเป็นไม้ยืนต้นเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมพัฒนาป่าชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริหารจัดการโดยชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแปรรูปอาหารจากป่าให้ตรงศักยภาพของพื้นที่ การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ป่าของชุมชนในพื้นที่ทับซ้อนทางกฎหมายและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ การจัดหาที่ดินทำกินเพื่อประชาชน 
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับ นโยบายของพรรคช่วยชาติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น เป็นนโยบายที่สัมผัสและแตะต้องได้ สามารถทำได้จริง “พรรคช่วยชาติ มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อชาติ เพื่อประชา”
 ระฆังดังเพราะว่าคนตี หากต้องการให้ประเทศดี 
“วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เดินเข้าคูหา กาคนที่ชอบเบอร์ .... กาพรรคที่รักเบอร์ 5
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ