วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  ม.มหิดล จัดติวเข้มนักศึกษา  "เตรียมพร้อมสู่ตลาดงานภาคธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร บูรณาการแนวคิด หลักวิทย์สู่การเกษตรสมัยใหม่" 
เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2566    ได้รับการเปิดเผยจาก  อาจารย์ ดร.ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์  อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  ระหว่าง ในวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  และได้ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรออกมาร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ มาแล้วหลายรุ่น จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำหรับการออกไปปฏิบัติงานในอนาคต  ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรโดยตรง 
 ทั้งนี้ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมพร้อมสู่ตลาดงานภาคธุรกิจเกษตร”  โดยได้มีการประสานความร่วมมือ  จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในบริษัทชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ และในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ  จากบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  โดย คุณ นิวัฒน์ ขันโท  ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อดังกล่าว ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) ปีที่ 2 – 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษาได้เข้าใจความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต ทิศทางของตลาดงานภาคธุรกิจเกษตร พัฒนาตน/เติมเต็มทักษะที่จำเป็น สร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน สร้างความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จต่อไป 
ในโอกาสนี้  คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร นำโดย อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ  ซอหะซัน จุฑามาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และอาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้มีการหารือความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  เพื่อร่วมพัฒนาโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)  ภายใต้ความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
---------------------------------------------
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ