วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชุมหารือวางแผนจัดทำแนวทางการจัดการอาชีวศึกษา ด้วยระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องประชุมฝนหลวง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะประกอบด้วย นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  นายอรรถการ ตฤณรังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5, ดร.ธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์, ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดประชุมหารือวางแผนจัดทำแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องประชุมฝนหลวง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
               การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ยึดโยงกับอาชีพมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจในการเข้าถึง การศึกษาอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.... โดยจะนำร่องจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการตามรอยพระยุคบาท มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภายใต้ตามโครงสร้างหลักสูตร ผ่านทางระบบแฟลตฟอร์มออนไลน์ และมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการให้ผู้เรียนเข้าพบกลุ่มเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบไม่มีชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และสื่อเสริมประจำชุดรายวิชาด้วยรูปแบบต่าง ๆ มีระบบบริการเรียนรู้ทางไกล ใช้การบันทึกเทปและเผยแพร่ออกอากาศ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้เรียนสามารถศึกษาตามความต้องการด้วยตนเอง เพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้ไม่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงต่อไป./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ