วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

                                                                                                        สายข่าว-สายบุญเฮ อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร นั่งแท่นผู้บริหารสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์
ณ มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง-เอพศิน-ฟิวส์กิติกร พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดเดิม และชุดใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ พร้อมกับคณะผู้บริหารกรรมการและตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในสมาคมฯ 
โดย อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง หรือนายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว เรื่องการรับตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ ซึ่งมีเอพศิน เรืองวุฒิ - ฟิวส์กิติกร โพธิ์ปี นั่งแท่นตำแหน่ง อุปนายกคนที่1และ คนที่2 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพิจารณา เหล่าคณะศิลปินดาราสายบุญคุณหน่อยสุธิษา ดีสวัสดิ์ ,   คุณโฟมม่อน-ชัชนันท์-คอปเตอร์ใจสิงห์ คนในวงการ ด้านสื่อมวลชนคุณเอปรีชา วัชระนัย มาดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ , ทนายช้าง24ช.ม.,ทนายธัญชาญด้านกฏหมาย มาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมด้านสื่อสารมวลชน หลักๆ ซึ่งปกติทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด ที่เห็นเด่นชัด โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ซึ่งประดิษฐานไปแล้ว 600 กว่าวัดทัวประเทศในปัจจุบันฯ , โครงการจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ,ผู้อำนวยการสร้าง-ผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ , บก.นิตยสารเพลงศิลปินดาราสายบุญ , ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ตำแหนง บก.ข่าววัฒนธรรม , ดารานักแสดงอิสระ , ผู้ชำนาญการด้านศาสนพิธี , และ ยังเป็นประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม , ผู้ไกล่เกลี่ย สน.ตำรวจนครบาล บก.น.1-9 อีกทั้งพิธีกรรายการต่างๆ สกู๊ป อีกหลายโครงการ ฯลฯ 
ซึ่งที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ คงเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะประกาศ ให้ประชาชนสังคมรับรู้ว่าแท้จริงแล้ว การที่คนเรานั้น ถ้า “คิดดี พูดดี ทำดี” ย่อมนำพาชีวิต สู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีคำว่า จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ไปทุกแห่งหน 
ฉะนั้นการขับเคลื่อนองค์กร สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ จึงมีวัตถุประสงค์ อย่างชัดเจน คือขับเคลื่อนข่าวสารในด้าน การประกอบคุณงามความดี การนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมตีแผ่ให้สังคมรับรู้ เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ ทำตามอย่างได้อย่างแน่นอน 
และในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกและคณะกรรมการบริหาร ชุดเดิม และชุดใหม่ มีมติให้ กระผมและ คณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์ คนใหม่ และขอสัญญาว่า ต้องนำพานำองค์ความรู้ ความสามารถ ทางธรรม สู่ทางโลก ให้สูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนต่อสาธารณะชนสืบไป
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑.  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒. พิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๓.  เรื่องเพื่อทราบ
   ๓.๑    รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี
   ๓.๒   รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา
   ๓.๓   รายงานทะเบียนจำนวนสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ ๔.  เรื่องเพื่อพิจารณา
   ๔.๑  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
   ๔.๒   พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ
   ๔.๓   พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
   ๔.๔   พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโลโก้สมาคมและ แก้ไขตราประทับ
   ๔.๕   พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตั้งสมาคมใหม่
ระเบียนวารที่ ๕.    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับโปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายมานี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
รายนามชื่อคณะกรรมการ ชุดใหม่
๑.คุณโชตณภร  บวรมหาบุญบารมี ตำแหน่ง  นายกสมาคม
๒.คุณพศิน  เรืองวุฒิ ตำแหน่ง  อุปนายกสมาคม
๓.คุณกิติกร  โพธิ์ปี ตำแหน่ง  อุปนายกสมาคม
๔.คุณปรีชา  วัชระนัย ตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ
๕.คุณนพเก้า  ไชยะบุรินทร์ ตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษา
๖.คุณพัชญ์ณกัญญ์  ศิรประภาวรรณ ตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก
๗.คุณนฤมล  แสนปัญญา ตำแหน่งกรรมการ
๘.คุณว่าที่ร้อยตรีศุภโชค  ศักดิ์ไกวัล ตำแหน่งกรรมการ
๙.คุณสุธิษา  ดีสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการ
๑๐.คุณธัญชาญ  ศรีทองคำ ตำแหน่งกรรมการ
๑๑.คุณวชราภรณ์  แสงทอง ตำแหน่งกรรมการ
๑๒.คุณบุริญ  ใจสิงห์ ตำแหน่งกรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๓.คุณอชิรธร ใจสิงห์ ตำแหน่งกรรมการและปฏิคม
๑๔.คุณนริศ  ปรัชญานฤมิต ตำแหน่งกรรมการและช่างภาพ
๑๕.คุณพีรญา  วรพุฒญ์ ตำแหน่งกรรมการ
๑๖.คุณกฤตเมธ  ปณิธานมั่นคงดี ตำแหน่งกรรมการและปฏิคม
๑๗.คุณสิริกาญจน์  เลิศสุวัฒนา ตำแหน่งกรรมการและนายทะเบียน
๑๘.คุณกิตติ์อธิศ  เดชาสรโรจน์ ตำแหน่งกรรมการและกราฟฟิกส์ดีไซน์ฯ
๑๙.คุณมนต์สิทธิ์  ไชยปัญญา ตำแหน่งกรรมการและกราฟฟิกส์ดีไซน์ฯ

รายชื่อสมาชิก สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ (คณะกรรมการ)
๑.คุณธัญภา  อู๋ปัญญาเลิศ ตำแหน่ง  นายกสมาคม
๒.คุณนิโรจน์  ศุภกิตติ์สิงหกุล ตำแหน่ง  อุปนายก 1
๓.คุณมัทนพร  ชมพูพันธ์ ตำแหน่ง  อุปนายก 2
๔.คุณชัยพัชร์  หวังผลดียิ่ง ตำแหน่ง  เลขานุการ
๕.คุณเกษมสันธ์  ศุภกิตติ์สิงหกุล ตำแหน่ง  เหรัญญิก
๖.คุณพิมพ์กมน  ศิริปุณย์ ตำแหน่ง  นายทะเบียน
๗.คุณวันชัย  คำมาโฮม ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธุ์
๘.คุณนราพร  โห้ศิริ ตำแหน่ง  ปฏิคม
๙.คุณสรวัชร  สรรเพ็ชร ตำแหน่ง  งานวิชาการ
๑๐.คุณธนัญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง  งานด้านเทคนิค
๑๑.คุณสสมประสงค์  เสียมกำบัง ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๒.คุณสมชาย  ขุนประดา ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๓.คุณประเสริฐ  เมืองจินดา ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๔.คุณธนะรง  พัสการ ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๕.คุณสุวัสส์  คชสาร ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๖.คุณศุภฤกษ์  แซ่ฉั่ว ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๗.คุณนพพร  มะลิวงษ์ ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๘.คุณอนงค์ลักษณ์  กฤษณจักราวัฒน์ ตำแหน่ง  กรรมการ
๑๙.คุณเสสฎรีรัตน์  อู๋ปัญญาเลิศ ตำแหน่ง  กรรมการ
๒๐.คุณสิทธิโชค  แซ่เล่า ตำแหน่ง  กรรมการ


ติดตามรับชมข่าวสารรายละเอียดได้ทางช่องทาง
YOUTUBE , FACEBOOK , TIKTOK : สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์
หรือโทรติดต่อสอบถามสายด่วน ๐๘๒-๖๓๖-๑๙๖๕ LINE ID : POP2112519
นำเสนอข่าวโดย นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี บก.ข่าววัฒนะธรรม
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ