วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการประปาหมู่บ้าน หลังก่อสร้างแล้วเสร็จมีการเรียกเก็บค่ามิเตอร์ แต่ประชาชนไม่ได้ใช้งานนานกว่า 6 ปี  
      วานนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566) นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรม Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. ว่า เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณบ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณดำเนินการ จำนวน 3,339,152 บาท แต่ผ่านมา 6 ปีแล้ว ยังไม่มีการเปิดใช้งาน ไม่มีการประชาคมหมู่บ้าน แต่มีการเรียกเก็บค่ามิเตอร์น้ำเข้าบ้านหลังละ 400 บาท ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลดังนี้

1. กรณีสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณบ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 แต่ผ่านมา 6 ปีแล้ว ยังไม่มีการเปิดใช้งานและไม่มีการประชาคมหมู่บ้าน  พบว่าได้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนเทศบัญญัติของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) จากกรมส่งเสริม-การปกครองท้องถิ่น จำนวน 3,600,000 บาท โดยใช้วิธี E-Bidding ซึ่งมีบริษัทผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างด้วยราคา 3,565,000 บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ร้อยละ 0.97 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 21 สิงหาคม 2560 รวม 180 วัน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวดงาน รวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทั้งสิ้นจำนวน 3,241,114.50 บาท โดยงบประมาณคงเหลือได้ทำการส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว กรณีการตรวจรับพัสดุ ไม่พบรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่พบการลงนามการตรวจรับ การจ้างจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน 5 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 3 คน และผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 2 คน  

       การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามิเตอร์น้ำมีเลขการใช้งาน จำนวน 1,798 หน่วย และมิเตอร์ชั่วโมง การทำงานของปั๊มน้ำ จำนวน 4 ตัว ประกอบด้วย ปั๊มน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว มีเลขใช้งาน 85.47 h และ 62.99 h และปั๊มน้ำดี จำนวน 2 ตัว มีเลขใช้งาน 76.67 h และ 21.16 h ตามลำดับ จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน (คนปัจจุบัน) ให้ข้อมูลว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณแหล่งน้ำประปาผิวดิน มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภค บริโภคในพื้นที่หมู่ที่ 1 แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาพบว่าพื้นที่ดังกล่าว เกิดความแห้งแล้งส่งผลให้ปริมาณผิวดิน (น้ำดิบ) มีจำนวนน้อย ซึ่งเพียงพอสำหรับการตรวจและการทดสอบระบบเท่านั้น แต่ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องใช้งานระบบประปาภูเขาเดิม และน้ำบาดาลครัวเรือน (ผิวดิน) มาจนถึงปัจจุบัน

       2. กรณีมีการเรียกเก็บค่ามิเตอร์น้ำเข้าบ้านหลังละ 400 บาท นั้น ผู้ใหญ่บ้าน (คนปัจจุบัน) ให้ข้อมูลว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน (ชุดเดิม) ได้มีการเรียกเก็บเงินจำนวน 400 บาท โดยแบ่งเป็น ค่ามิเตอร์ จำนวน 350 บาท และค่าติดตั้ง จำนวน 50 บาท โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน จากจำนวนทั้งหมดกว่า 300 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 แต่ติดปัญหาระบบประปาที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงยังไม่สามารถใช้การได้ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวฯ ปัจจุบันเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 200,000 บาทเศษ เพื่อการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบเสริมในการผลิตน้ำประปา โดยพื้นที่ที่จะขุดเจาะเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ในเบื้องต้นได้ให้ผู้รับจ้างเข้ามาสำรวจปริมาณน้ำใต้ดินแล้ว ผลการสำรวจพบว่ามีปริมาณน้ำ ใต้ดินอยู่ที่ความลึกประมาณ 100 – 120 เมตร คาดว่าจะดำเนินการขุดเจาะแล้วเสร็จในช่วง 1 – 2 เดือนนี้ ซึ่งหากดำเนินการขุดเจาะแล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการเชื่อมต่อน้ำบาดาลเข้าสู่ระบบประปาผิวดิน เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่และทำให้ระบบประปาดังกล่าวกลับมาใช้การได้ต่อไป

         ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการขอเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และติดตามเฝ้าระวังตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ