วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
บุรีรัมย์- อบจ.บุรีรัมย์จัด โครงการ "อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน" สร้างความเข้าใจ เพิ่มโอกาส ในการให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่
ของ อบจ.
        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานเปิดโครงการ "อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน" โดยมีรองนายก อบจ.สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน ชาวอำเภสตึก เข้าร่วมกิจกรรม
         นางประทุม วันทนาพิทักษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่าโครงการ "อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้น
เพื่อ เป็นการสร้างความเข้าใจ เพิ่มโอกาส ในการให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินการตามภารกิจ อาทิด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึงการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ได้อย่างครอบคลุม ทุกพื้นที่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงการพัฒนาท้องถิ่น สนองความต้องการของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างทั่วถึง โดยการให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้พบปะประชาชน ชาวอำเภอสตึก   เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และเข้าใจภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
และเสริมสร้างแนวคิด ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
        การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสตีก ส่วนราชการในอำเภอสตึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอสตึก พร้อมรับชมการแสดงรำอัปสราบุรีรัมย์ ที่สวยงามประทับใจของเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อีกด้วย
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ