วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.ราชบุรี Kick off กิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ชาว พช.ราชบุรี เฟส 3” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการ
พัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ช้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ชาว พช.ราชบุรี” เฟส 3 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายตามที่ตนเองถนัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทีมงานในการปฏิบัติราชการ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดมหกรรมการออกกำลังกายและกีฬา การประกวดหรือแข่งขันการออกกำลังกาย การละเล่นกีฬาพื้นบ้านให้เพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรมีทัศนคติในการใส่ใจดูแลสุขภาพยิ่งขึ้นจนเป็นวิถีชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผอ.กลุ่มงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน อบอุ่นร่างกาย (warm up)เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นการลดและป้องกันการบาดเจ็บก่อนการออกกำลังกาย เป็น เวลา 15 นาที
โดยกำหนดให้ทุกคนออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ชาว พช.ราชบุรี มีสุขภาพที่แข็งแรง หันมาออกกําลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เกิดการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ชาว พช.ราชบุรี” เฟส 3 โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จะมีการประเมินผลตามโครงการทุกสามเดือน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ