วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ตรวจติดตามโครงการที่นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอก เป็นค่าตอบแทนให้กับผู้รับทำงาน
 

           
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 66 นางสาวอภินัทธ์  พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกลำน้ำเสียวเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังจากการหยุดดำเนินการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ แต่ให้นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทนให้ผู้รับทำงาน ตามนัยข้อ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ป.ป.ช. ศรีสะเกษ ได้มีการแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งผู้ขุดลอกนำเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการขุดลอกออกจากบริเวณลำน้ำเสียว และรื้อย้ายกองวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกไปจากบริเวณที่ได้รับอนุญาตตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีที่อนุญาตให้กองทรายหรือวัสดุที่ได้จากการขุดลอกลำน้ำเสียวเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบขุดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากขณะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงยังไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีให้ขุดลอกลำน้ำเสียวตามโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม และระยะเวลาขุดลอกครบกำหนดตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ทั้งนี้ นางสาวอภินัทธ์  พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการในประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของโครงการ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ