วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก เฝ้าระวังการทุจริตโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ ในจังหวัดตาก
วานนี้ (16 สิงหาคม 2566) นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก ลงพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอก
แหล่งน้ำ กรณีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 40 จังหวัด โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการดังนี้
    ​1. โครงการจ้างก่อสร้างขุดคลองส่งน้ำรอบแนวเขตหนองตะเข้ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 4 
บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 บ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 11 บ้านหนองเชียงคาใต้ และหมู่ที่ 12 บ้านสองแควพัฒนา วงเงิน
ตามสัญญา 9,778,667.94 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
   ​2. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนรอบหมู่บ้านสองแคว (ตก.ถ. 56-016) 
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 12 บ้านสองแคว วงเงินงบประมาณ 531,300 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
   ​3. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ตก.ถ. 56-017) หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 
บ้านหนองเชียงคา วงเงินงบประมาณ 2,868,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ การลงพื้นที่สังเกตการณ์ทั้ง 3 โครงการ ของกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงการดำเนินการของโครงการฯ และสอบถามขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังการทุจริต และให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ