วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรจากพี่สู่น้อง
มุ่งติดอาวุธทางปัญญา พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
////////////////////////////////
          วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 3/2566            เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว             
              นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่ร่วมกันและเปิดประสบการณ์การทำงานระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในการทำงานในพื้นที่ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพที่มุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด สำหรับการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ           มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ การมุ่งพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีการเรียนรู้ พัฒนาการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตร มุ่งสู่การเป็น DOAE Officer และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาให้แก่เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญของการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ส่งต่อประสบการณ์แบบ “พี่สอนน้อง” (Coaching) และสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้เชิญข้าราชการในสังกัดที่มีกำหนดที่จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สะสมมาตลอดเวลาที่รับราชการ สู่รุ่นน้องที่ยังรับราชการอยู่ ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร การดำเนินงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง รวมถึงการประสานงานในด้านต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างให้เกษตรกรจังหวัดนครพนมมีรายได้         มีความเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงาน             ภายใต้การขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ที่จะมีทั้งการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เทพข่าวร้อน ...,
####แอ็ด 002.รายงาน####
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ