วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2566 
"คุณภาพ คุณธรรมร่วมพลังนำบริหาร สร้างความร่วมมือสู่สากล"
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากคณะกรรมการสภา ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ในโอกาสนี้ได้มอบแจกัญช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จำนวน 2 ท่านได้แก่ นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และนายสายัณ ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดเพื่อการดำเนินการลดหย่อนภาษีของสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี แนวคิดการกำหนดมาตรฐานการจ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี การนำเสนอความร่วมมือโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงร่วมกับกระทรวงแรงงานและ มูลนิธิ IM Japan กับที่ประชุมนายกสภาสถาบัน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และโครงการ “เรื่องเล่าสำหรับผู้บริหาร” ที่จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยากร เช่น พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นต้น สำหรับที่สำคัญและมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายได้แก่ รายงานจำนวนนักเรียนที่อาศัยและเรียนในสถานศึกษาใกล้กับวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 7 วิทยาลัย ซึ่งจากข้อมูลสามารถนำไปประยุกต์ บูรณาการเพื่อเพิ่ม จำนวนผู้เรียนซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยทั้ง 7 แห่งได้นำเสนอโครงการ วิธีการนำข้อมูลไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้ รวมทั้งได้นำเสนอยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์เสริมของแต่ละวิทยาลัยโดยนำเสนอวิทยาลัยละ 6 นาที วาระการขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญทำให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่เป็นแบบทวิภาคี 100% ซึ่งอนาคตก็จะต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียน วาระพิจารณาข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2566 วาระอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 วาระแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และวาระเห็นชอบ ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายระเอียดของหลักสูตร รวมถึงมีการรายงานโครงการต่าง ๆ ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการฝึกอบรมทักษะด้านช่างพื้นฐานให้กับบุคคลกรของสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่มทักษะความรู้กำลังคนขององค์กร ซึ่งได้รับความชื่นชมจากท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างมาก รวมถึง โครงการสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้ผู้เรียน (Coding) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน โครงการความร่วมมือสร้างเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะร่วมกับบริษัทแปซิฟิก ไพรพ์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร รวมถึงนโยบาย “ก้าวดี” ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่ได้เผยแพร่ไปยังแหล่งข่าวต่าง ๆ และได้รับการชื่นชมอย่างต่อเนื่อง โดย "ก้าวดี" ประกอบด้วย ดีที่หนึ่ง สุขภาพดี ดีที่สอง ความรู้ดี ดีที่สาม ทักษะฝีมือดี ดีที่สี่ ทัศนคติดี  มีจิตอาสา ดีที่ห้า คนดี วินัยดี  ดีที่หก มุ่งมั่น อดทนดี ดีที่เจ็ด ซื่อสัตย์ กตัญญูดี  ดีที่ดีแปด วิสัยทัศน์ดี เป็นผู้นำที่ดี ดีที่เก้า มีงานทำและรายได้ดี ซึ่งการประชุมได้เน้นย้ำการทำงานอย่างมีความสุข  รักษาสุขภาพ รักษามิตรภาพ รักษาคุณภาพ รักษาคุณธรรม./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ตรวจภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส
:ผลิตภัณฑ์ "ตะวันฉาย" นวัตกรรมลดค่า PM 2.5 บริษัท
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ