วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์รพ.เจริญกรุงฯ จัดประชุมวิชาการ “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ”
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ:Specialized Medical Services from Expertise to Excellence” ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับ 24 นโยบาย สุขภาพดี ปี 2 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย ด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน ประสานการนำเทคโนโลยีมาร่วมใช้ในการดำเนินงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในองค์กร และเครือข่ายการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ การมองโลกในแง่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
รูปแบบโครงการเป็นการบรรยายและการอภิปราย โดยจัด 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สร้างทีมสหสาขาวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ : Building an Interdisciplinary Medical Professional Team for Excellence โดย พลอากาศโท นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   เรื่องก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ Urology Excellent Center : Innovation, Excellence, and collaborative care  เรื่องคิดถึงการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชคิดถึงศูนย์ BMEC เรื่อง Holistic Approach to Geriatric Care and Fracture Leision Model  และเรื่อง 95 Moving Forward for Prevention and Management HIV Infection : 95 การก้าวไปข้างหน้าเพื่อป้องกันและดูแลการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
และวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่องส่งต่อความสุขที่ปลายทาง : Peacefulness, from beside to bedroom เรื่อง Ankle injury, return to sports  เรื่อง Cardio Journey From happy heart to healthy life และเรื่อง “สร้างจิตสำนึกของการบริการสู่ความเป็นเลิศ : Create Service in Mind towards Excellence

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ