สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี เปิดตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการคลัง   กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  บริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย)  จำกัด  และบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง  9  ประเภท  เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่  ขยายพื้นที่การตลาดเดิม  และเพิ่มวันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป  ส่งเสริมให้เกษตรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่การค้าขาย 
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค ระหว่างวันที่ 13- 19 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานหน้าอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ภายในงาน แบ่งออกเป็น 5 ส่วนที่สำคัญด้วยกัน คือ การออกร้านของประชารัฐ ร้านสินค้าอุตสาหกรรม การออกร้านสินค้า OTOP สินค้าทั่วไป และสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ไม้ดอกไม้ประดับ******************************************************************************วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

โครงการฝนหลวง เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยาก ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่ออุปโภคและ บริโภค รวมไปถึงการใช้ในทางเกษตรกรรม เนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งพบได้บ่อยในฤดูหนาวและ ฤดูร้อน ซึ่งความแห้งแล้งนี้เกิดจากการคลาดเคลื่อนของฤดูตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนล่าช้าหรือหมดไวกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงศึกษาสภาพอากาศ ลักษณะต่างๆ รวมไปถึงภูมิประเทศของไทย ที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ทำให้อยู่ในอิทธิพลของมรสุมทวีปเอเชีย โดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน และเป็นฤดูเพราะปลูกประจำปีของประเทศไทย พระองค์จึงดำริคิดว่าจะสามารถดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อให้เกิดฝนตกได้ ใน พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ การรับสนองพระราชดำริได้ร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น รับไปดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนากรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็ว ในปีถัดมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้

*********************************************************************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี  Big Cleaning Dayจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ (รอบ 2)

วันที่ 20 ตุลาคม 2560  ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ (รอบ 2) เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ  สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560

************************************************************************************************************************วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี โวรันเทียร์ คัม ทูเกซเซอร์ บิ๊ค คลีนนิ่ง”  ที่บริเวณพื้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปตามถนนพระพันวษาจนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสาของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำความดี และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
************************************************************************************************************************
โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ