วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สถ. ผนึกกำลัง 12 อปท. ต้นแบบการจัดการศึกษาดีเด่น ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม สถ. – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย”

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การประชุมหารือร่วมกันของทุกภาคส่วน สืบเนื่องจากที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และมีประเด็นสำคัญของการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ อปท. อยู่หลายประการ ซึ่ง สถ. เห็นเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบทบาทในการจัดการศึกษาของ อปท. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะบทบาทเป้าหมายในการจัดการศึกษา, อำนาจหน้าที่ และกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal)

ขอเรียนย้ำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่เข้มแข็งที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ในด้านการศึกษา อปท. จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว ก็ยังมีกระบวนการขั้นตอน หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอีกหลายประการ การหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปสู่การปฏิรูปกฎหมายในด้านการศึกษา โดยเฉพาะในการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ด้านการศึกษาของ อปท. ให้มีความชัดเจน ไปจนถึงการกำหนดโครงสร้างการบริหารการศึกษาของ อปท. ในภาพรวมให้มีเอกภาพ เหมาะสมกับบริบทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป”

ในช่วงท้าย อธิบดี สถ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาจาก อปท. ทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยย้ำว่า หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งข้อมูลให้กับ สถ. ได้ในทุกช่องทาง โดยมีช่องทางหลักคือ แฟนเพจ “การศึกษาท้องถิ่นไทย” โดยหลังจากนี้ สถ. จะได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอรวมรวบประเด็นที่ได้เสนอต่อสภาการศึกษาต่อไป.

ครั้งที่ 33/2563
ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ