วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 (ผู้พันโก้) และประธานสามาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ส่งมอบแสงเทียนแห่งการศึกษาเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานกำลังพลของหน่วย ร.3 พัน.3 ดูแล “เสมือนครอบครัวเดียวกัน” แทนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตามแนวทางนโยบายของกองทัพบก
ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3                   (ผบ.ร.3 พัน.3) พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งมอบแสงเทียนแห่งการศึกษาเป็นทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพล                             หน่วย ร.3 พัน.3 ดูแล “เสมือนครอบครัวเดียวกัน” แทนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตามแนวทางนโยบายของกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
1. เพื่อสงเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการของหน่วย ร.3 พัน.3 อันจะก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาประสิทธิภาพบุตรของกำลังพล
2. เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานกำลังพลของหน่วยมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียร              ใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไป
3. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลของหน่วย  ร.3 พัน.3ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) กล่าวให้โอวาทแก่บุตรหลานกำลังพลของหน่วย ร.3 พัน.3 และให้กำลังใจว่า กองทัพบกได้มีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบก โดยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการ เป็นการพัฒนากองทัพบกอีกทางหนึ่ง และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพราะถือว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองทัพบกจึงได้มอบแนวนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้พิจารณา สนับสนุนส่งเสริมบุตรข้าราชการในทุกระดับชั้นยศ โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีความประพฤติดี มีบุตรที่ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียน ไฝ่ศึกษา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามที่ตนเองถนัด ในการมอบทุนการศึกษาของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงได้ถือปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของกองทัพบก ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วยเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีการศึกษา 2563มีบุตรข้าราชการของหน่วยที่ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา - ระดับปริญญาตรี จำนวน 91 ทุน
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ