วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

“จุรินทร์” ลุยอีสานติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชหลัก 5 ชนิด เผย นบข. เห็นชอบให้ดำเนินการในปีต่อไป“จุรินทร์” ลุยอีสานติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชหลัก 5 ชนิด เผย นบข. เห็นชอบให้ดำเนินการในปีต่อไป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะเกษตรกรและติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ณ บ้านกระแอกใหญ่ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563       มีผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ร่วมสะท้อนผลการดำเนินโครงการฯ ของรัฐบาล       ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาท ดูแลและมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 54,762.47 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.445 ล้านครัวเรือน
สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 11,703.91 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 904,020 ครัวเรือน แบ่งเป็น สินค้าข้าว 877.70 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 115,789 ครัวเรือน สินค้าปาล์มน้ำมัน 249.49 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 27,365 ครัวเรือน สินค้ายางพารา 6,430.88 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 364,939 ครัวเรือน สินค้ามันสำปะหลัง 3,975.51 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 340,243 ครัวเรือน และสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 170.33 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 55,684 ครัวเรือน ซึ่งตัวแทนเกษตรกรที่มาเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิด ในปีต่อไป
โดยรองนายกฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2563/64 และเห็นชอบในหลักการในการดำเนินการในปีต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาราคาและปริมาณประกันรายได้ต่อครัวเรือนเพื่อนำเสนอ นบข. พิจารณาอีกครั้ง
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาราคาข้าวให้มีเสถียรภาพยังได้เห็นชอบในหลักการมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่     (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ยิ่งไปกว่านั้นในปีการผลิต 2563/64 กระทรวงพาณิชย์ยังได้เสนอการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินในส่วนนี้ไม่ว่าจะประสบภัยธรรมชาติและไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกิจกรรม “หว่านข้าวหอมมะลิ” ในแปลงนาสาธิตร่วมกับเกษตรกร ณ บ้านกระแอกใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้รู้จักวิธีการปลูกข้าวนาหว่าน รู้จักวิถีชีวิตของชาวนา ตั้งแต่การหว่านข้าว และการไถเพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านลงไป ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ