วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พลิกโฉมการศึกษา! สกศ. หารือปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์
พลิกโฉมการศึกษา! สกศ. หารือปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2563 โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง และคณะอนุกรรมการฯ อาทิ ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกรชั้น3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)


ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งแบ่งออกเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (Big Data for Education) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้าน
การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 2 คณะ โดยคณะทำงานที่1 จะเป็นคณะทำงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม และจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ที่จะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ส่วนคณะทำงานที่2 จะเป็นคณะทำงานขับเคลื่อน Big
Data ด้านการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์นาย
แพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นประธานคณะ ซึ่งจะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการบูรณาการระบบข้อมูล
ทางการศึกษาแห่งชาติ โดยวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management
Information System: EMIS) การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics) และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศ (Data Visualization) เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษา รวมถึงให้
คำแนะนำตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการศึกษา

ทั้งนี้ ทางประธาน และคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าต้องการให้มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างแท้จริงภายในระยะเวลา 6 เดือนนี้

/////////////

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ