วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ป.ป.ส. บูรณาการ “อสม.บัดดี้” ดูแลผู้ผ่านการบำบัดอย่างใกล้ชิด

ป.ป.ส. บูรณาการร่วม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามามีบทบาทในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ลดอัตราการกลับไปเสพซ้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “อสม.บัดดี้” ดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างใกล้ชิด

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เผยถึงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างครบวงจร สำหรับมาตรการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้หารือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการลดการกลับไปเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยกระบวนการดังกล่าวทำให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ และการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ แต่ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องแวดล้อมกับผู้ผ่านการบำบัดรักษาจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด การติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลอย่างถูกวิธี รวมถึงการให้โอกาสและไม่ซ้ำเติม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในระบบของกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่เป็นประชาชนและมีจิตอาสาเรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 1 ล้านคน ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกครัวเรือน ซึ่งหากบุคลากรกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนช่วยในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ รวมถึงให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว เชื่อว่าจะสามารถทำให้การกลับไปเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดรักษาลดลง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้หารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามามีบทบาทในการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เน้นการช่วยเหลือในด้านสุขภาพภายหลังการหยุดใช้ยาเสพติด โดยใช้แนวคิด อสม.บัดดี้ กำหนดให้ อสม. 1 คน ทำหน้าที่เสมือนเป็นคู่หู ดูแลผู้ผ่านการบำบัดที่ตนเองรู้จักและเข้าถึงได้ 1 คน ในลักษณะเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือกัน ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดในชุมชน และหลักสูตรการดำเนินงานการติดตามยาเสพติดในชุมชน สำหรับ อสม. ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวก เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังกำหนดให้มีแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อประเมินทักษะความรู้ที่ได้รับแก่ผู้เรียน โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในปี 2563 จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 14,510 คน และจะขยายในปีต่อไป โดยมีกำหนดจัดประชุมมอบนโยบายไปยังสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับ อสม. ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่า รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ โดยให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องนำเข้าบำบัดรักษาแทนการนำไปดำเนินคดี และมุ่งเน้นให้ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตเช่นคนทั่วไป มากกว่าการให้ได้รับโทษ ดังนั้นการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เขาเหล่านั้นไม่กลับไปเสพซ้ำ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ การที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ จึงถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งในการบำบัดรักษา ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย "Save Zone, No New Face" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ด้วยการร่วมกันสอดส่องดูแลในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม.@Wanvisa
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ