วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 รวบรวมทุกข้อคิดเห็นจากการประชุมในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกมิติ
กฟผ. เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 รวบรวมทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทุกด้าน หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

 

นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ร่วมกับบริษัท ซีคอท จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบถ้วนทั้ง 2 ครั้ง โดยรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2562 และรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ โดยได้นำเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จำนวน 1,296 และ 1,121 คน ตามลำดับ ประกอบด้วย ชุมชนโดยรอบโครงการในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ต.พุนพิน ต.ท่าข้าม ต.หนองไทร ต.ท่าโรงช้าง ต.เขาหัวควาย ต.ท่าสะท้อน และอำเภอเมือง 1 ตำบล คือ ต.คลองน้อย รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป


สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ชุมชนให้การสนับสนุนและเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ โดยมีความเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขอให้ กฟผ. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทำงานในโรงไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. ได้กำหนดเป็นมาตรการพิจารณาคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก โดยจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีการเปิดรับสมัคร 


นอกจากนี้ กฟผ. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบไตรภาคีซึ่งจะมีภาคประชาชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.


สำหรับการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 รวมถึงประเด็นคำถาม ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม กฟผ. ได้ดำเนินการชี้แจง อธิบายในประเด็นข้อห่วงกังวลต่างๆ ของชุมชน แก่ผู้นำชุมชนโดยตรง พร้อมติดประกาศให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในส่วนงานราชการและชุมชนทั้งในอำเภอพุนพิน และอำเภอเมือง จำนวน 2 ช่องทาง คือ นำส่งจดหมายแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน จำนวน 185 ฉบับ และติดประกาศสรุปผลการรับฟังฯ ตามหน่วยงานในพื้นที่และที่ทำการผู้นำชุมชน จำนวน 77 แห่ง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคำชี้แจงฯ ได้จากเว็ปไซต์ กฟผ. www.egat.co.th และเว็ปไซต์ บริษัท ซีคอท จำกัด www.secot.co.th หลังจากนี้ บริษัทจะนำข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมดจากการรับฟังความคิดเห็นฯ มาพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้อย่างชัดเจน และนำส่งรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี)

#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

#ธวัชชัยเฟืองอนันต์รายงาน

#T.Newsman007Online 

#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ