วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

...ศึกษาเรียนรู้ รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
> มี 279 มาตรา แบ่งเป็น 16 หมวด
          * หมวด 7 รัฐสภา
     (มาตรา 79 ถึง มาตรา 147)
   >มาตรา 144 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.
( 1)(2)(3) >บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญส่งมาพร้อมนี้.

       *หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
                     (มาตรา 184 ถึง 187)
   > มาตรา 185 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันเป็นลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้.
     (1) การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
    (2) กระทำการในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ หรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการต่างๆของหน่วยงานของรัฐเว้นแต่เป็นการดำเนินงานในกิจการของสภา
     (3) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
         ..................
...รวบรวมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560
 โดย  อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 (นักวิชาการอิสระ) >วุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 8 (สถาบันพระปกเกล้า)
>ปัจจุบัน เป็นประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)"องค์การเอกชน" NGO (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)และ
"ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
เลขที่ 16 3/7 5 หมู่บ้านซื่อตรงเสนา
ถนนเสนานิคม 1 แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 มือถือ ID LINE 0 9 0 9 1 7 3 2 5 9 หรือ 0 6 4 5 1 6 6 7 9 4
โทร. 0 2 5 6 1 4 5 0 2
..ต่อบัตรสมาชิก(อ.ต.ร.)หรือสมัครเป็นสมาชิก(อ.ต.ร.)ใหม่
กรุณาโทรนัดล่วงหน้าครับ...เนื่องจากประธานใหญ่(อ.ต.ร)
 มีภารกิจประจำอยู่ที่รัฐสภา.
(ฝ่ายการเมือง/กระทู้ถาม/รวบรวมข้อหารือ และรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการ)
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ