วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐบาลประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีและมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564
     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 เมื่อเช้าวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน​ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ UNODC ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดทั้ง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ตลอดทั้ง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

     นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การประกอบพิธีในครั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมีการประชุมวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ประเทศไทยจึงได้ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่ การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2531(ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอหลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่นครั้งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

     โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมามีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิ พลตำรวจเอก เภา สารสิน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2537 มีความมุ่งหมายเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา          ยาเสพติด 

     รัฐบาลประกาศนโยบายยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลโดยเร็วที่สุด โดยได้กำหนดให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อผนึกกำลังประชารัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงเพิ่มระดับมากขึ้น แต่รัฐบาล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ก็ยังคงดำเนินภารกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องแก้ไข แต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดมาทำลายสังคม ทำลายระบบเศรษฐกิจ และบั่นทอนความมั่นคงของชาติ 

     โดยในปี 2564 นี้ มีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็น ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 5 ราย ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น แบ่งเป็น 5 ด้าน จำนวน 53 ราย และผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา        ยาเสพติด จำนวน 16 ราย 

     รางวัลผู้มีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ได้แก่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้ง นางฉันทนา เสนีย์ยุทธนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้ปรับแนวทางการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ โดยจัดผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ไปยัง สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ถึง 9 ซึ่งได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ตั้งสำนักงานภาค มอบโล่แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อีกด้วย
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 30/06/64
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ