วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการ"อิ่มท้อง สมองดี"
_____เนื่องจากมีหลายคนสอบถามว่าเป็นโครงการอะใร?และเป็นไปใด้แค่ใหนผมจึงขอเรียนว่าโครงการนี้ใดัเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของเชื้อใว
รัสcovid-19และมีการลอ็กดาวปลดคนงานจึงทำให้เกิดววิกฤติเศรษฐกิจรามไปทั่วโลกเพราะแทบทุกประเทศก็เกิดเช่นกันจึงทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นตามที่FAo  WTOใด้ร่วมแถลงขึ้นที่กรุงปารีสใม่นานมานี้ดังนั้นดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่วประเทศไทย นายทวี ศรีสุคนธ์นายกปลามน้ำมันและน้ำมันปลามแห่วประเทศไทยและนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทยมใด้ปรึกษาหารือหาทางออกให้ประเทศโดยเฉพาะรายใด้หลักเช่นการท่องเที่ยวใมีมีนักท่องเที่ยวเขัามานอกจากนั้นในการส่งออกอุคสาหกรรมหลายโรงย้ายฐานการผบิตไปเวียตนามเพื่อหลีกเลื่ยงที่ประเทศไทยถูกตัดสิทธิทางภาษีGSPจึงทำให้คนไทยตกงานกันเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นสถานบันเทิงโรงแรมรานอาหารที่ถูกสั่งปิดลอ๊กดาวทำให้คนใม่มีงานทำจำนวนมากซึ่งรวมแล้วผู้ที่ใม่มีอาชีพใมีน้อยก่วา10ล้านคนและบางคนไม่มีจะกินทั้งครอบครัวและถูกยืดบ้านและรถลูกค้องอแกจากโรงเรียนซึ่งร้ายก่วาcovid-19เสียอีกด้งนั้นในการหารือกันทั้ง3สถาบันเกษตรกรถึงแนวทางการแกเวิกฤติอย่างดร่งด่วนในเหตุการเฉพาะหน้าก็ต้องใข้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษคือการทำเกษตรพึ่งตนเองโดยเป็นเกษตรอัจฉริยะเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศใด้ในเรื่องตันทุนการผลิตนอกจากนั้นใด้สรุปว่าประเทศไทยยังมีที่ที่ว่างเปล่าซึ่งควรนำมาใช้ประโยชน์ในยามวิกฤติเข่นนี้โดยฝ่ายรัฐจัดเป็นเกษตรแปลงใหญ่สมารภฟรามเมอร์โกยรัฐบาลจัดแบ่งเป็นลอ๊คๆละ2ไร่ตัดถนนจัดหาน้ำเดินท่อให้ทั่วถึงติดสปริงเกอร์ปลูกที่พักติดแผงโซล่าเซลล์โดยใหัผู้ที่ตกงานและใม่มืที่ทำกินเช่าเพื่อทำเกษตรปลอดสารพิษตามออร์เดอร์ที่ตลาดต้องการและในแต่ละแห่งรัฐบาลควรสนับสนุนจัดเงินกู้ให้สร้างโรงงานถนอมอาหารจากผลผลิตทีมือยูเพื่อถนอมอาหารส่งต่างประเทศซึ่งหลังcovid-19อาหารทั่วโลกขาดแคลน

         อนึ่งทาง3สถาบันเกษตรกรใด้ปรึกษาหารือมีความเห็นว่าในอันดับแรกเราควรสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมที่มีความพร้อมซึ่งมีความผูกพันธ์ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อที่จะ พัฒนาเยาวชนต้นแบบให้เป็นต้นกล้าที่ดีของแผ่นดินเพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์สันติสุขในชุมชนดำเนินโครงการ"อิ่มท้องสมองดี"ให้ผลิตอาหารปลอดภัยทั้งพืชและสัตว์สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันซึ่งในอนาคตควรพึ่งตนเองใม่ของบประมาณแผ่นดินเพราะผู้ปกครองนักเรียนและครูจะต้องร่วมมือกันผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อนำไปส่งร้านคัาโรงแรมและห้างสรรพสินค้าใด้โดยให้นักเรียนหัดบรรจุผลิตภัณฑ์โดยผ่านการตรวจสอบจากโรงเรียนว่าอาหารใม่มีสารพิษเจือปนทุกคนที่ทำงานก็จะมีรายใด้จากการจ้างจึงเป็นกิจกรรมช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนผู้ปกครอง ครู นักเรียนก็ร่วมกันทำงานอย่างสมานฉันท์ซึ่งทางเราใด้กำหนดโรงเรียนทับ6วิทยาคาร ต.น้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาโกยนายเมธี ศรีคำเป็นผู้อำนวยการซึ่งประกอบไปดว้ยผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมโครงการประมาณ 750 ครัวเรือน

      โดยใด้เรียนเชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยเพื่อไทยมาช่วยในด้านการตลาดและนายณรงค์ศักดิ์วิริยะกระษาปประธานบริษัทนาโนอินทรียจำกัดผู้ผลิตอินทรีย์นาโนซึ่งใด้ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมาเป็นผู้ลงทุนสร้างศูณย์การเรียนรู้โดยมีนายวรดร ดงพระจันทร์บริษัทสินแร่พ้ฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรจำกัดเป็นผู้ออกแบบโดยมอบให้โรงเรียนทับ6วิทยาคารเป็นศูณย์เรียนรู้เป็นแห่งแรกของประเทศและจะดำเนินการไปทุกภาคในประเทศไทยทางเราจึงขอบริจาคจากผู้ใจบุญทั้งหลายใด้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศและเพื่อเป็นการพัฒนาเยาว์ชนให้เป็นต้นกล้าที่ดีของประเทศไทย
ส่วนในภาพรวมที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยทางสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยใด้ทำหนังสือไปส่งให้ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเมื่อ1มิถุนายน2563ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยของบในการแก้ใขปัญหาเศรษฐกิจจาก วิกฤติเศรษฐกิจฐานรากจำนวนเงิน100,000ล้านบาทเพื่อจัดทำแหล่งน้ำทั่วประเทศและทางครมใด้อนุมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2563แล้วนั้นถ้าจะใช้เงินจำนวนนี้ก็ควรที่จะทำเกษตรแปลงใหญ่ให้ผู้ตกงานเช่าทำเกษตรปลอดภัย ครัวไทยสู่ครัวโลกก็จะแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจใด้ส่วนหนึ่งเพราะในปัจุบันคนไทยติดหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยถึง91%ทลุ14ล้านๆบาทซึ่งสูดสุดในรอบ18ปีและหนี้สาธารณะมีอยู่จำนวณ51.9%GDPเกินเพดานดังนั้นรัฐบาลจะต้องรีบจัดหาอาชีพให้ผู้ใม่มีงานทำซึ่งมีก่วา10ล้านคนทำอาชีพการเกษตรคนไทยจะใด้ลืมตาอ้าปากโดยมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะทำให้คนทั้งประเทศมีความหวังใม่เป็นโรคซึมเศรัาและฆ่าตัวตายเพราะความขยันของคนเหล่านี้จะตั้งความหวังจากโครงการนี้ใน1ปีจะหลุดหนี้2ปีจะอยู่ดีมีความสุขและ3ปีจะมีเงินฝากมิใช่มืดแปดด้านเพราะถ้ารัฐบาลใม่ทำอะใรจะเป็นแบบประเทศคองโกหรือเอธิโอเปียซึ่งประชาชนอดอยากเพราะผลิตผลเกษตรตกต่ำเพราะใม่มีเกษตรแปลงใหญ่และเท็คโนโลยี่ใหม่เข้าช่วยแต่คนไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ