วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นักศึกษาชีววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ “การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี”

---------------------------------------------

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวจารุวรรณ ถิ่นท่าเรือ และนางสาวกฤติยา ฉัตรบัณฑิตชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี” ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้ตอนบนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยมี ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ ร่วมกับ คุณเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน       สุราษฎร์ธานี เป็นที่ปรึกษาของโครงงาน นางสาวจารุวรรณ ถิ่นท่าเรือ เปิดเผยว่า ที่มาของการศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี มาจากการฝึกสหกิจศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโรคพืช ซึ่งพนักงานที่ปรึกษาได้เล่าถึงปัญหาของโรคพืชที่เกิดขึ้นให้ฟัง โดยเฉพาะโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันซึ่งพบว่าโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้ต้นกล้ามีรอยโรค ลักษณะของต้นกล้าไม่สวยงาม ทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต และอาจตายได้ในที่สุด จึงทำให้เกิดการสูญเสียต้นกล้า และไม่สามารถจำหน่ายต้นกล้าได้ จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา พนักงานที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการแก้ปัญหาจนได้ทราบชนิดและการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และได้นำข้อมูลการศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดในอัตราที่เหมาะสมออกเป็นคำแนะนำให้แก่ศูนย์เครือข่าย และเกษตรกรผู้ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
.
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี https://biology.sci.sru.ac.th/ 

---------------------------------------------

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


https://www.facebook.com/177682502753314/posts/1361389127715973/โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ