วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2565     5 วัน ของการรณรงค์  บาดเจ็บเสียชีวิต 2 ราย  เน้นมาตรการเชิงพื้นที่ป้องปราม  ตักเตือน ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น 


   นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมติดตามและรับทราบนโยบายร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferrence   และเป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยมี นางโสพิศ ยิ่งคำนึง    ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์  เพื่อรับทราบอุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะ     ณ  ห้องประชุมปลายพระยาชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
        ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนและทางทะเลจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2565    รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (11-17 เมษายน 2565)   ข้อมูลสะสม 5 วัน (11-15 เมษายน 2565)ช่วงการณรงค์ของวันที่ 5 ข้อมูลประจำวันที่ 15  เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 4 ครั้ง  1 อำเภอเมือง 1 ครั้ง  อำเภอเหนือคลอง 1  ครั้ง อำเภอคลองท่อม 1 ครั้ง อำเภอเขาพนม 1 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 ราย  ชาย 3  คน หญิง 1   คน ผู้เสียชีวิตสะสม 5 วัน  2 ราย    สำหรับพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์  เกิดจากคนมีพฤติกรรมเสี่ยงคือไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มี ความผิดตามมาตรการ  มีการ ตั้งจุดตรวจ 8 อำเภอ รวม 17  จุด รวม 8 อำเภอ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 758 คน  ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
ทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำและทางทะเลยังคงเป็นศูนย์  มีเพียงนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากกขึ้นลงเท่านั้น   อย่างไรก็สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ยังคงดูแลกำชับผู้ประกอบการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตำรวจน้ำกระบี่ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ อย่างใกล้ชิดเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติตามกฎ เพื่อลดอุบัติเหตุตลอดตลอดจนนักท่องเที่ยวเที่ยวทางน้ำได้รับทราบข้อมูลและบริการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้มีข้อสั่งการจากการประชุมสรุปผล ให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่  อำเภอทุกอำเภอ กำชับ  ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ให้ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น  พร้อมทั้งให้ตรวจสอบ กรวย ป้ายสัญลักษณ์   สัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดตรวจให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และให้เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการตรวจจับความเร็วบนถนนสายหลัก และให้ขนส่งจังหวัดกระบี่ ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถโดยตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด และการใช้สารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนและให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่  และหน่วยงานภาคีสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และเคารพกฎจราจร  รวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) 

 ทั้งนี้ช่วงวันที่ 16 - 17 เมษายน 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไป-กลับจากเกาะต่างๆ ขอให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 9 จัดชุดปฏิบัติการประจำท่าเทียบเรือ ตรวจสอบความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีอยู่ บนตัวเรือ และบริเวณท่าเทียบเรือให้มีจำนวนเพียงพอกับผู้โดยสาร มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการบริการที่ดี สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ//

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา  แหละยุหีม / ข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ