วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประธานคณะกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....ลงพื้นที่ศึกษางานดูงานการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)   ณ จังหวัดกระบี่ 


       วันนี้ ( 10 เมษายน 2565 ) 09.00 น. ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงาน  และมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน  ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่                 จากนั้นรับชม VTR นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ สำนักงาน กศน. จังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการฯ พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.   ภายใต้โครงการ สัมมนา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะรายงานอุปสรรคปัญหา สะท้อนมุมมองในการขับเคลื่อนการทำงานด้านและยกระดับการศึกษาในการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ   และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย นิทรรศการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน. ภูเก็ต ห้องเรียนเสมือน ของ กศน. สุราษฏร์ธานี นิทรรศการ กศน.ปักหมุดผู้พิการ ของ กศน. ระนอง นิทรรศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของ กศน. กระบี่ นิทรรศการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน. ตรัง นิทรรศการแบบจำลองโคกหนองนาโมเดล ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร นิทรรศการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมชุมชน และพัฒนาทักษะชีวิตของ กศน. ตรัง นิทรรศการการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคเลิร์นนิ่งสเปซห้องสมุดประชาชน ของ กศน. พัทลุง กศน. สุราษฎร์ธานี นิทรรศการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ของ กศน. พังงา นิทรรศการการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ปอเนาะ) กศน. สตูล นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยชายแดนใต้ กศน. ปัตตานี และนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง และยะลา โดยในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... เดินทางลงพื้นที่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และพังงา เพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และหลังจากนี้คณะกรรมมาธิการรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ทำให้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ ….ที่ผ่านการพิจารณาโดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำประเด็นความต้องการของพื้นที่นำมาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวที่จะรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป //// 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา  แหละยุหีม /  ข่าว
Cr ปามมี่

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ