วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แบบนี้ก็ได้หรือ? ขึ้นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ‘ผู้ใหญ่บ้าน’ ในเขตเทศบาล
ชาวเทศบาลเมืองพิมลราชงง ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นป้ายหาเสียงโจ่งครึ่ม จนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า “แบบนี้ก็ได้หรือ?” ทั้งที่ยกฐานะจาก อบต. แล้ว

ป้ายหาเสียงที่ผูกติดเสาไฟฟ้าของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช ซึ่งเป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างตั้งข้อสงสัยว่า “เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้ด้วยหรือ” เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ขึ้นมาเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 จึงทำให้เกิดความกังวลว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบ หรือวัตถุประสงค์ ของการกระจายอํานาจท้องถิ่นหรือไม่
โดยชาวบ้านในเทศบาลเมืองพิมลราชรายหนึ่ง กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน และกำนันในเขตเทศบาลนั้น ถือว่าเป็นการสร้างความซ้ำซ้อนในเชิงสังคม ตลอดจนงบประมาณที่นำมาใช้จัดการเลือกตั้ง ซึ่งการกระจายอํานาจท้องถิ่นจะต้องเดินหน้าต่อไป ไม่ใช่กำลังถอยหลัง

หากเราย้อนกลับไปดูข้อกฎหมายตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดว่า เมื่อมีการยกฐานะท้องถิ่น เป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร และพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร แล้ว “ห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในท้องถิ่น ที่ได้รับยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ในเขตเทศบาลดังกล่าว ไม่อาจนำกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ในส่วนว่าด้วยการแต่งตั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ มาบังคับใช้เท่านั้น นอกจากนั้นการพ้นจากตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ก็เป็นการพ้นไปเพราะกฎหมายกำหนดเท่านั้น มิได้เป็นการพ้นไปเพราะการยกเลิกตำแหน่งแต่อย่างใด”


อย่างไรก็ตาม การยกฐานะของ อบต.เป็นเทศบาลเมือง นั้น ควรยึดแนวทางของกฤษฎีกาในดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เขตเทศบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ กระทำความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ ทั้งนี้ ชาวบ้านจึงฝากไปยังจังหวัดนนทบุรี และกระทรวงมหาดไทย ช่วยพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และเหมาะสม มิฉะนั้นจะเป็นการสร้างความสับสนให้กับสังคม ตลอดจนเป็นภาระในเรื่องของงบประมาณอีกด้วย.

********************
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ