วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดเยี่ยมชม “ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”ครบวงจรแห่งใหม่
ปทุมธานี-เปิดแนะนำเยี่ยมชม ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในเครือบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด ที่ จ.ปทุมธานี  เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมครบวงจรแห่งใหม่ มีสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน ร่วมบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนติดตามผลภายหลังการบำบัดเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้ผู้เสพยาไม่กลับไปพึ่งพายาเสพติดอีก และอยู่ร่วมกับสังคมได้

P****ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมครบวงจรแห่งใหม่นี้ ที่เปิดตัวแนะนำให้เยี่ยมชมครั้งนี้ คือศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในเครือบริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด เลขที่ 89/3 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 3 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีการเปิดแนะนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยมี นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลห์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พล.อ.วัชริศพล มนต์มณีรัตน์ คณะทำงานคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานการณ์โควิด 19 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) และรอง ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมกันเปิดให้เยี่ยมชมศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ แห่งนี้ เพื่อให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้รับการบำบัดกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด 

P*****การเปิดแนะนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ ครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงยุติธรรม,กรมการปกครอง, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานประกันสังคม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปุมธานี ให้ความสนใจนำทีมงานไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง และมี พล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมนำเยี่ยมชม

P*****นพ.บุญ วนาสิน กล่าวว่า บริษัทฯเปิดตัวศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งใหม่ ย่านปทุมธานี มุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี โดยทีม สหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เสียประวัติ ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน และหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการมอง "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษามากกว่าการลงโทษอาญาทางกฎหมาย ด้วยการใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการเข้าถึงการ บำบัดรักษาทางการแพทย์ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

P*****บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด ประเภท สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในชื่อ "ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัดโดย โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา" เพื่อเพิ่มสถานบำบัดรักษาให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน ขนาด 150 เตียง ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา ทั้งในระบบสมัครใจ และกรณีสมัครใจ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อาทิ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

P*****ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้านการบำบัดรักษา เน้นการบำบัดทางการแพทย์ การให้ยาตามอาการ การรักษาภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย รวมถึงการให้คำปรึกษา การเสริมสร้างแรงจูงใจในการบำบัดรักษา การให้ความรู้ และ ฝึกทักษะที่จำเป็น เช่น การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การฝึกทักษะ How to Say No การฝึกคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดหยุดเสพสารเสพติดได้จริง ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ สำหรับการเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ