วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สกศ. ผุดไอเดียจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลักดัน ๕ กลยุทธ์ขับเคลื่อน THAILAND NQF
วันนี้ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ สิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สกศ. และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ที่เร่งดำเนินการตาม ๕ กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของกรอบคุณวุฒิ (NQF) เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ กลยุทธ์ที่ ๒ กำหนดต้นแบบการผลิตและพัฒนากำลังคนใน ๗ สาขาอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ กลยุทธ์ที่ ๓ จัดทำคู่มือแผนการดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ที่ ๔ ประสานเครือข่ายระหว่างประเทศไทย อาเซียน และสากล เชื่อมโยงคุณวุฒิในสาขาอาชีพที่จำเป็นสำหรับการพัฒนากำลังคน และกลยุทธ์ที่ ๕ ทบทวนและจัดทำข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน NQF สู่การปฏิบัติ พร้อมผลักดันสู่นโยบายระดับชาติ โดยคณะทำงานเห็นตรงกันในการขับเคลื่อนงาน NQF ให้ภาคประชาชนรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของกรอบคุณวุฒิเป็นสำคัญ รวมถึงพัฒนาหลักสูตรเน้นยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up-skill) และสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Re-skill) ในโลกหลังยุคโควิด (Post-COVID era) เชื่อมระบบการเรียนรู้ยึดโยงสาขาอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้วางแผนการดำเนินการโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand NQF) เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้าร่วม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่งานกรอบคุณวุฒิและสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยร่วมกับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชิงเงินรางวัลสูงสุด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ