วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมแจกถุงยังชีพ) ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์  แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ของประชาชนในวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบให้สถานบันครอบครัวอ่อนแอ ทุกคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ เพื่อความอยู่รอดของตนเอง และครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกทอดทิ้ง เกิดปัญหาผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าวยังประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต หลายรายมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงได้กำหนดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กิจกรรมแจกถุงยังชีพ) ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางแก้ว ภาคเอกชน องค์กรการกุศล และผู้นำชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งการดำเนินโครงการในวันนี้ มีผู้ประสบความเดือดร้อน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 1,000 ราย

ภาพ/ข่าว  โดยทีมข่าว
ผอ.ภย. สมุทรปราการ
รายงาน
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ