วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2565
——————-
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน

ซึ่งร่วมประชุมกับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ฯ 

ในการประชุมดังกล่าว มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

และได้มีการรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจ / มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ / สถานการณ์ปัญหาเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สถานการณ์ของโรคติดต่อโคโรนาไวรัส COVID-19 และสถานการณ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2  

พร้อมทั้ง ได้มีการพิจารณาข้อเสนอในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ