วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 31พฤษภาคม  2565 ประกาศงดสูบบุหรี่ เขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี 

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่..ร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ จัดแถลงข่าว เพื่อประกาศอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดให้อุทยานแห่งชาติ เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้อุทยานแห่งชาติ เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ,นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และมัคคุเทศก์ชุมชนอำเภออ่าวลึก แถลงข่าวร่วมกัน เพื่อป้องกันพิษภัยจากบุหรี่ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศให้ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่หรือทิ้งกันบุหรี่ บริเวณอุทยานทั้งในและนอกเวลาราชการ เว้นแต่เป็นการสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ในบริเวณพื้นที่หรือใน สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานราชการได้จัดไว้
ข้อ ๒ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีการสังเกตการณ์ ตรวจสอบ ควบคุม ป้องกันไม่ให้มี การสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
ข้อ ๓ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ อุทยานแห่งชาติสารโบกขรณี 
สนับสนุนการสร้างบรรยากาศและการจัด
สภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่
ข้อ ๕ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 
สนับสนุนให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการไม่สูบบุหรี่ 
ข้อ ๖ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างค่านิยม
ไม่สูบบุหรี่ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ

#ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
#ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ